ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 10.II.1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΠΑ ΠΙΟΥ: Χθες το απόγευμα η ελαφρά αδιαθεσία του Ποντίφηκος επεδεινώθη αιφνιδίως περί την 4ην ώραν οπότε ο Πίος ΙΑ΄ προσεβλήθη υπό κρίσεως καρδιακού άσθματος ήτις διήρκεσεν ημίσειαν ώραν και προεκάλεσε σοβαράς ανησυχίας απευκταίας εκβάσεως. [...] Η είδησις προεκάλεσε συγκίνησιν εν Ρώμη. Παρά τα καθησυχαστικά ανακοινωθέντα είχον οργανωθή δεήσεις εις απάσας τας εκκλησίας διά την αποκατάστασιν της υγείας του Ποντίφηκος [...]. Η κατάστασίς του κατέστη κρίσιμος απόψε κατόπιν των δύο καρδιακών προσβολών, τας οποίας υπέστη σήμερον. [...] Κατά την τελευταίαν ανακοίνωσιν [...] μεταδοθείσαν υπό όλων των ιταλικών ραδιοφωνικών σταθμών, «η καρδία του Αγίου Πατρός δεν υπακούει».

ΝΤΕ ΓΙΟΥΡΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: Η γαλλική και αγγλική Κυβέρνησις προβαίνουν εις όλας τας ενεργείας διά την «ντε γιούρε» αναγνώρισιν του Στρατηγού Φράνκο ήτις θα πραγματοποιηθή άμα ως γνωσθούν σαφέστερον αι προθέσεις των Νεγκρίν [Ισπανός πρωθυπουργός] και Μιάχα [επικεφαλής κυβερνητικών στρατευμάτων]. Οι αγγλικοί διπλωματικοί κύκλοι δηλούν ότι και αυτός ο Μιάχα αποβλέπει εις την εγκατάλειψιν της αντιστάσεως και εζήτησε γαλλικήν και αγγλικήν θεώρησιν του διαβατηρίου του. Αφ’ ετέρου βεβαιούν ότι η αγγλική Κυβέρνησις συνέστησεν εις τους ερυθρούς να εγκαταλείψουν την περαιτέρω αντίστασιν και να επιμείνουν μόνον όπως ο στρατηγός Φράνκο τηρήση την υπόσχεσίν του περί παροχής αμνηστείας και απομακρύνσεως των ξένων στρατευμάτων εξ Ισπανίας. [...]

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ: Το νέον Ταχυδρομικόν μέγαρον θα ανεγερθή επί του οικοπέδου, όπου σήμερον το Δημοτικόν Θέατρον. [...] Εις το νέον Ταχυδρομικόν μέγαρον [...] θα στεγασθούν αι ταχυδρομικαί και τηλεγραφικαί υπηρεσίαι, το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον και αι κεντρικαί υπηρεσίαι του υφυπουργείου της Συγκοινωνίας, περιλαμβάνουσαι περί τας 2.000 υπαλλήλων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ