ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 16-2-1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΘΑΝΑ: Κατά τας εκ Παρισίων πληροφορίας, ο Ντελ Βάγιο, αφιχθείς σήμερον εκεί, συνηντήθη εις την ισπανικήν πρεσβείαν μετά του Προέδρου Αθάνα, όστις, ως γνωστόν, από τινων ημερών διαμένει εν Παρισίοις. [...] Ο Ντελ Βάγιο θα προσπαθήση να πείση τον κ. Αθάνα περί της ανάγκης όπως διατηρήση το προεδρικόν αξίωμα διότι υπάρχουν φόβοι ότι η παραίτησίς του θα έχη σοβαρόν αντίκτυπον εις την κυβερνητικήν Ισπανίαν, όπου ο λαός θ’ αντιληφθή αμέσως ότι η υπόθεσις εχάθη οριστικώς [φωτ. Ο Μανουέλ Αθάνα (αριστερά) στο Παρίσι].

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ: Η Βουλή των αντιπροσώπων [στις ΗΠΑ] απεδέχθη [...] με ασημάντους τροποποιήσεις το νομοσχέδιον το διαλαμβάνον το πρόγραμμα του εξοπλισμού το υποβληθέν υπό της Κυβερνήσεως και δι’ ου προβλέπονται δαπάναι 552 εκατομμυρίων δολλαρίων. Το ούτω ψηφισθέν νομοσχέδιον διαλαμβάνει την κατασκευήν 3032 αεροπλάνων, την ενίσχυσιν των πολεμικών βιομηχανιών.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ:  [...] είναι καιρός όπως η Βαλκανική Συνεννόησις επιτελέση την πρόοδον εκείνην η οποία θα της επιτρέψη να προστατεύση μετά της ιδίας δυνάμεως και επιμονής, την βαλκανικήν ειρήνη και από πάσης εξωτερικής απειλής [άρθρο Τζουμχουριέτ].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ