ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Διάπλους στη φορολογία πλοίων αυτή τη φορά...

- Προστατευόμενος, μεν, ως επί το πλείστον, και κατοχυρωμένος υπό του Συντάγματος δε, δεν έμεινε, ωστόσο, ούτε ο τομέας της ναυτιλίας ανέγγιχτος από τη γενικότερη φορολογική ανασύνταξη της χώρας κατά τα τελευταία έτη, και διαμορφώνεται σήμερα ως εξής:

- Τόσο τα πλοία με ελληνική σημαία όσο και τα πλοία με ξένη σημαία, τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση γραφείου ή εταιρείας που λειτουργεί στην Ελλάδα υπό το καθεστώς του άρθρου 25 ν. 27/1975, υπόκεινται σε φόρο στην Ελλάδα επί της ολικής τους χωρητικότητας, έναντι του οποίου πιστώνεται τυχόν αντίστοιχος φόρος που έχει καταβληθεί σε κράτος της αλλοδαπής. Ο φόρος βαρύνει την πλοιοκτήτρια εταιρεία, ενώ η διαχειρίστρια είναι αλληλεγγύως υπεύθυνη για την καταβολή του.

- Ο φόρος επί της χωρητικότητας αποτελεί και τη βάση υπολογισμού της οικειοθελούς παροχής που θα καταβάλλει η ναυτιλιακή κοινότητα για την τετραετία 2014-2017, η οποία υπολογίζεται περί τα 420 εκατ. ευρώ, βάσει του Συνυποσχετικού που συνήφθη με το Ελληνικό Δημόσιο και κυρώθηκε με τον ν. 4301/2014.

 - Ουδεμία άλλη φορολογική υποχρέωση βαρύνει τα κέρδη που προέρχονται από την εκμετάλλευση του πλοίου. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση αυτού, τουλάχιστον εάν φέρει την ελληνική σημαία, καθότι δεν έχει ακόμα καταστεί σαφές εάν η συγκεκριμένη απαλλαγή αφορά και την υπεραξία από την πώληση πλοίου με ξένη σημαία.

- Δεν επιβάλλεται επομένως φόρος μερισμάτων 10% κατά τη διανομή των κερδών στον Ελληνα τελικό δικαιούχο, είτε διανέμονται απευθείας είτε μέσω εταιρειών συμμετοχών (holding companies) και ισχύει για όλα τα πρόσωπα ανεξαρτήτως του αριθμού των εταιρειών χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της πλοιοκτήτριας εταιρείας και του τελικού μετόχου. Οφείλεται, ωστόσο, η αναλογούσα ειδική εισφορά αλληλεγγύης, με ανώτατο συντελεστή 2,8% για τα έτη 2015-2016.

- Τα κέρδη των γραφείων και εταιρειών που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975, και ασχολούνται με τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς του ν. 4111/2013, ενώ τα μερίσματα που εισπράττουν οι μέτοχοι αυτών απαλλάσσονται του φόρου μερισμάτων, υπόκεινται ωστόσο στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

- Αντίθετα, όσα γραφεία ή εταιρείες του ν. 27/1975 δεν ασχολούνται με τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων υπόκεινται στην εισφορά του ν. 4111/2013, η οποία υπολογίζεται από 5% έως 3% επί του ετησίως εισαγομένου και ευρωποιουμένου συναλλάγματος για τα έτη 2012-2015. Τα κέρδη που διανέμουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα υπάγονται και σε φόρο μερισμάτων, ευρίσκονται, ωστόσο, εκτός του πεδίου εφαρμογής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

- Δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας ούτε κατά τη μεταβίβαση μετοχών εταιρειών που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα (μέσω εταιρειών χαρτοφυλακίου) πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία.

- Οι εταιρείες που υπάγονται στον ν. 27/1975, ήτοι τόσο οι πλοιοκτήτριες όσο και τα πρόσωπα του άρθρου 25, εξαιρούνται αμφοτέρων των διατάξεων περί φορολογικής κατοικίας νομικών προσώπων και των κανόνων περί Ελεγχομένων Αλλοδαπών Εταιρειών (“CFC”). Με απλά λόγια, δεν θα αμφισβητηθεί, αφ’ ενός, η φορολογική έδρα μιας παναμέζικης πλοιοκτήτριας εταιρείας, ακόμα και εάν η πραγματική της διοίκηση δεν ασκείται στον Παναμά, αφ’ ετέρου δεν θα κινδυνεύσουν να φορολογηθούν στο όνομα του Ελληνα τελικού δικαιούχου τυχόν κέρδη που παραμένουν αδιανέμητα στο επίπεδο της εταιρείας αυτής.

- Από την εφαρμογή των διατάξεων περί “CFC” (και μόνο) εξαιρούνται, επιπλέον, και οι συνδεδεμένες με τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες, τα κεφάλαια των οποίων προέρχονται –τρόπον τινά, συνεπεία «κεφαλαιοδότησης» ή «επανεπένδυσης»– από ναυτιλιακή δραστηριότητα. Η εξαίρεση αυτή αφορά κατά κύριο λόγο τις ιδιωτικές επενδυτικές εταιρείες των πλοιοκτητών, μέσω των οποίων επανατοποθετούνται και επενδύονται περαιτέρω τα ναυτιλιακά εισοδήματα.

- Απαλλάσσονται του φόρου κληρονομιών οι μεταβιβάσεις πλοίων και μετοχών ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών που έχουν στην ιδιοκτησία τους πλοία υπό ελληνική ή ξένη σημαία άνω των 1.500 κόρων ολικής χωρητικότητας.

- Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο ακινήτων 15% οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 27/1975 καθώς και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις της παρούσας περίπτωσης αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

- Από την 01.01.2014 η αγορά επιχείρησης ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου αυτής υπολογίζεται στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων («πόθεν έσχες») χωρίς οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις να εξαιρούνται από αυτό.

Πηγή: Grand Thornton

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ