ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος μηχανισμός «ευελιξίας» για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την ένταξη των μονάδων τους στον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας, ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η διαδικασία πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 16/9/2016. Ο σκοπός του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας είναι η διασφάλιση της ομαλής μετάβασης σε ένα μόνιμο σχήμα ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον μηχανισμό αυτόν καταβάλλεται σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ένα τίμημα για τη διαθεσιμότητά τους προς παροχή της «υπηρεσίας ευελιξίας» στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας. «Υπηρεσία ευελιξίας» είναι η ταχεία αύξηση ή μείωση της κατανεμόμενης ισχύος της μονάδας, ώστε να καλύπτει τη ζήτηση.

Σύμφωνα με την απόφαση, επιλέξιμες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής για την ένταξή τους στον μηχανισμό θεωρούνται οι μονάδες τεχνολογίας αεριοστροβίλου ανοιχτού και συνδυασμένου κύκλου, οι κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές μονάδες, καθώς και μονάδες ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) για το μέρος της ισχύος τους. Οι μονάδες αυτές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες προς παροχή της υπηρεσίας ευελιξίας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία υπηρεσία νοείται ως η ταχεία αύξηση ή μείωση της κατανεμόμενης ισχύος της μονάδας ώστε να καλύπτει τη ζήτηση, ακολουθώντας τις εντολές κατανομής του διαχειριστή του συστήματος.

Προϋπόθεση για την ένταξη μονάδας στον μηχανισμό αποτελεί η υποβολή προς τον Διαχειριστή του Συστήματος αναθεωρημένων τεχνικών δηλώσεων.

Οι επιλέξιμοι παραγωγοί οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο της ΡΑΕ, με ταυτόχρονη κοινοποίησή της προς τον Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με συγκεκριμένο έντυπο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ.

Με αίτηση, οι κάτοχοι των επιλέξιμων μονάδων δηλώνουν την ισχύ με την οποία επιθυμούν να συμμετέχουν στον μηχανισμό.

Επίσης, θα πρέπει να δηλωθεί, εκτός των στοιχείων της μονάδας, και το ποσό της ενίσχυσης που αιτείται ο επιλέξιμος παραγωγός ως κίνητρο. Το ποσό αυτό προκύπτει με μαθηματικό τύπο που λαμβάνει υπ’ όψιν τον αριθμό των ημερών κατά τις οποίες η μονάδα μπορεί να παρέχει την υπηρεσία ευελιξίας εντός του διαστήματος από 01.05.2016 έως 30.04.2017.


Διευκρινίζεται ότι «αιτούμενη ημερομηνία ένταξης στον ΜΜΑΕ» είναι η ημερομηνία κατά την οποία άρχεται η παροχή της υπηρεσίας ευελιξίας. Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 01.05.2016.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ