ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τέσσερις γραμμές άμυνας των εισηγμένων στην ύφεση

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Οχυρωμένες απέναντι στην υφεσιακή πορεία της χώρας μέσα από την εφαρμογή τεσσάρων επενδυτικών κινήσεων έδειξαν ότι είναι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, όπως αποτυπώνεται και στις φετινές οικονομικές εκθέσεις του α΄ εξαμήνου.

Η αύξηση των εξαγωγών και το πάγωμα των επενδύσεων για να εξασφαλισθεί ρευστότητα ήταν οι δύο πρώτες κινήσεις μετά το 2010 όταν ξεκινούσε η πολυετή ύφεση στη χώρα. Ακολούθησε αρκετούς μήνες πριν από την εφαρμογή των κεφαλαιακών ελέγχων (28 Ιουνίου 2015) η τοποθέτηση μεγάλου μέρους των ταμειακών διαθεσίμων σε τράπεζες του εξωτερικού, προκειμένου να καλύπτουν τις εγχώριες υποχρεώσεις τους.
Για παράδειγμα, η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν αναφέρει στην οικονομική έκθεση του α΄ εξαμήνου 2016: «Ο όμιλος διατηρεί επαρκή μετρητά και άλλα ρευστά περιουσιακά στοιχεία, καθώς επίσης εκτενείς πιστωτικές γραμμές σε διεθνείς τράπεζες για να διασφαλίσει την εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών του υποχρεώσεων».

Ο ΟΤΕ στην εξαμηνιαία έκθεσή του υποστηρίζει τα εξής: «Το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου είναι επενδυμένα σε αντισυμβαλλόμενους με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση και για μικρό χρονικό διάστημα».

Η διοίκηση της Motor Oil σημειώνει στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση: «Τα διαθέσιμα του Ομίλου είναι κατατεθειμένα σε γνωστές τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού λόγω και του έντονα εξαγωγικού χαρακτήρα της εταιρείας».

Το τέταρτο σημαντικό μέτρο που έλαβαν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της χώρας είναι να διασφαλίσουν την είσπραξη των απαιτήσεων από τους φερέγγυους πελάτες τους –καθώς είχαν απορρίψει όσους ήταν ασυνεπείς τα προηγούμενα χρόνια– για να διατηρούν σταθερές τις ταμειακές ροές.

Για παράδειγμα, ο όμιλος Μυτιληναίου υπογραμμίζει στην οικονομική έκθεση α΄ εξαμήνου 2016: «Οι πρακτικές που ακολουθεί ο όμιλος είναι η ασφάλιση των πιστώσεων όπου είναι εφικτό, η προείσπραξη, σε μεγάλο βαθμό, της αξίας των πωλούμενων προϊόντων, η εξασφάλιση των απαιτήσεων μέσω ενεχυριάσεων σε αποθέματα των πελατών και η λήψη εγγυητικών επιστολών».

Ο ΟΤΕ εφαρμόζει την εξής πιστωτική πολιτική για τους πελάτες του: «Για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν, τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεών τους και τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες που θεωρούνται επισφαλείς, επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και για τη ζημία που εκτιμάται ότι θα προκύψει από αυτές, σχηματίζεται σχετική πρόβλεψη απομείωσης». Από την πλευρά του ο ΟΠΑΠ διαχειρίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από τους πράκτορες με διάφορους τρόπους. Ειδικότερα: «Κάθε πράκτορας υποχρεούται να παράσχει χρηματική εγγύηση προς διασφάλιση των απαιτήσεων της εταιρείας. Οι εν λόγω καταθέσεις συγκεντρώνονται και είναι στη διάθεσή του Ομίλου σε περίπτωση μη πληρωμής οφειλής από τους πράκτορες. Επιπροσθέτως, έχει θεσπιστεί ανώτατο ποσό που μπορεί να οφείλει κάθε πράκτορας ανά λογιστική περίοδο. Στην περίπτωση που τα οφειλόμενα ποσά ανά πράκτορα υπερβαίνουν το αντίστοιχο όριο ανά λογιστική περίοδο, οι τερματικές μηχανές των πρακτόρων κλείνουν αυτόματα και δεν δέχονται στοιχήματα».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ