Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 10-ΙΧ-1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Βερολίνον, 9.- Εις Νυρεμβέργην ήρχισε σήμερον επιβλητικώτατα το όγδοον συνέδριον του Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος. […] Το πλήθος επευφήμησεν ενθουσιωδώς τον καγκελλάριον Χίτλερ όστις ολίγον προ της 11ης διέσχισεν τας οδούς και κατηυθύνθη εις την αίθουσαν Λουϊτπόλδου όπου συγκροτείται το συνέδριον.

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΒΕΡΜΑΧΤ: Ο αρχηγός της εν Μονάχω οργανώσεως του κόμματος ανέγνωσε την προκήρυξιν του Χίτλερ. Ο καγκελλάριος ανασκοπεί εν τη προκηρύξει του το επιτελεσθέν μέχρι τούδε έργον. Κρίνων ότι τα επιτελεσθέντα είναι ανώτερα ακόμη και των επαγγελιών του κόμματος ο καγκελλάριος Χίτλερ αποδίδει το θαύμα εις τον στρατόν όστις ήτο το στήριγμα της δράσεως του κόμματος.

«ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΜΕΘΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥΣ»... Οταν ομιλώμεν περί απειλής της Μόσχας, λέγει ο Χίτλερ, δεν επηρεαζόμεθα από ψύχωσιν τινά. Δεν φοβούμεθα μπολσεβικικήν εισβολήν διότι είμεθα αποφασισμένοι και αρκετά ισχυροί όπως αντιστώμεν.

«ΘΕΛΩΜΕΝ ΤΑΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ»... Η Γερμανία, λέγει εις την προκήρυξίν του ο Χίτλερ, δεν δύναται να παραιτηθή των αποικιακών της διεκδικήσεων. [Στην φωτογραφία, οι Γκαίρινγκ, Γκαίμπελς, Μούτσμαν και Λέυ στον προ της αιθούσης Λουϊτπόλδου χώρο, ενώ περιμένουν την άφιξη του Χίτλερ. Πηγή: Bundesarchive.]

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Παρίσιοι, 9.- Κατά πληροφορίας εκ Μπούργκος, οι επαναστάται [εθνικιστές] συνεχίζουν μεθοδικώς την προέλασίν των (sic) προς τον Αγιον Σεβαστιανόν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄: Κέρκυρα, 9.- Σήμερον ο Βασιλεύς κατήλθεν εις την πόλιν και εδέχθη εις ακρόασιν διαφόρους πολίτας μεταξύ δε τούτων και τον αρχιρραβίνον Νεχαμάν.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ