ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε δημόσια διαβούλευση από την ΕΚΤ η στρατηγική για τα μη εξυπηρετούμενα

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Συγκεκριμένους και ποσοτικούς στόχους ανά κατηγορία χαρτοφυλακίου για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) ζητεί η ΕΚΤ από τις τράπεζες μέσα από το έγγραφο κατευθύνσεων που έδωσε στη δημοσιότητα προς διαβούλευση. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 15 Νοεμβρίου και αφορά τη στρατηγική που θα εφαρμόσουν οι εποπτευόμενες τράπεζες, μεταξύ των οποίων και οι ελληνικές, που εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά «κόκκινων» δανείων στην Ευρωζώνη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το έγγραφο κατευθύνσεων συνιστά στις τράπεζες με υψηλό επίπεδο ΜΕΔ να θεσπίσουν μια σαφή στρατηγική που να είναι ευθυγραμμισμένη με το επιχειρηματικό τους σχέδιο και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και εντέλει τη μείωση των ανοιγμάτων με αξιόπιστο, εφικτό και έγκαιρο τρόπο. Η στρατηγική των τραπεζών θα πρέπει να περιλαμβάνει τον καθορισμό ποσοτικών στόχων ανά χαρτοφυλάκιο και ένα αναλυτικό σχέδιο εφαρμογής. Η ΕΚΤ καλεί τις τράπεζες να θεσπίσουν κατάλληλες δομές διαχείρισης και λειτουργίας για να παρέχουν αποτελεσματικές μονάδες διευθέτησης ΜΕΔ. Αυτό θα πρέπει να γίνει με τη στενή συνεργασία της διοίκησης των τραπεζών, με τη συγκρότηση ειδικών μονάδων διευθέτησης ΜΕΔ και με τον καθορισμό σαφών πολιτικών που συνδέονται με τις μονάδες αυτές.

Μέσα από το έγγραφο κατευθύνσεων παρέχονται επίσης βιώσιμες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, επιλογές ρύθμισης οφειλών με σκοπό την επαναφορά του ανοίγματος σε κατάσταση βιώσιμης αποπληρωμής. Επίσης καθοδηγούνται οι τράπεζες ως προς τον τρόπο υπολογισμού της απομείωσης και των διαγραφών σύμφωνα με διεθνείς συστάσεις.

Στο έγγραφο διαβούλευσης παρουσιάζονται επίσης οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι δημοσιοποιήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα όταν αποτιμούν ακίνητα που διακρατούνται ως εξασφαλίσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί από τους εποπτικούς φορείς ως βάση για την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι τράπεζες αντιμετωπίζουν τα «κόκκινα» δάνεια ως μέρος του τακτικού εποπτικού διαλόγου. Αποτελεί συνέχεια της διαδικασίας για μείωση του επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αναγνωρίζοντας ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος έως ότου αυτά μειωθούν σε λογικά επίπεδα, αλλά επίσης δίνοντας σταδιακά μεγαλύτερη έμφαση στις έγκαιρες προβλέψεις και διαγραφές.

Η ΕΚΤ σε συνεργασία με οκτώ εθνικές εποπτικές αρχές διενήργησε επίσης απολογισμό των εθνικών εποπτικών πρακτικών και νομικών πλαισίων που αφορούν τα ΜΕΔ. Ενώ ορισμένες χώρες έχουν λάβει προνοητικά και συντονισμένα προληπτικά, δικαστικά και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος, κάποιες χώρες θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω το νομικό και δικαστικό τους πλαίσιο προκειμένου να διευκολύνουν περισσότερο την έγκαιρη διευθέτηση των ΜΕΔ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ