ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Hλεκτρονικό μητρώο για νεοφυείς επιχειρήσεις

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δημιουργία Μητρώου Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας προωθεί το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σκοπός του μητρώου είναι η αξιόπιστη πληροφόρηση για τις διατιθέμενες υπηρεσίες από τις παραπάνω δομές, με στόχο:

• Τη δυναμική καταγραφή του οικοσυστήματος που υποστηρίζει ενεργά τις νεοφυείς επιχειρήσεις στο πλαίσιο δράσεων επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ, αλλά και ευρύτερα.

• Τη δυνατότητα αναζήτησης δομών υποστήριξης από δυνητικούς ωφελούμενους βάσει κριτηρίων.

• Την αξιολόγησή των δομών από τους χρήστες.

Το υπουργείο Οικονομίας καλεί σε πρώτο στάδιο δομές όπως θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα, εκκολαπτήρια/incubators, χώρους συνεργασίας/coworking spaces, προγράμματα επιτάχυνσης/accelerators να συνδεθούν με την πλατφόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.startupincubator.gov.gr και να καταγράψουν αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν τη χωροθέτηση, το δυναμικό των δομών, το υποστηρικτικό προσωπικό, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα επιχειρηματικά σχήματα που φιλοξενήθηκαν ή φιλοξενούνται και τις «ιστορίες επιτυχίας» που ενδεχόμενα έχουν να επιδείξουν.

Σε επόμενο στάδιο οι ωφελούμενοι των δομών, παλιοί και νέοι, θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις δομές σε μια σειρά παραμέτρων.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργείται για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη αποτύπωση τόσο των δομών ενεργής στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας όσο και των ωφελουμένων από αυτές, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων και στατιστικών αναλύσεων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ