Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 15-ΙX-1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΝΑΡΧΙΖΟΥΣΑ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΜΕΤΑΞΑ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ: Κατά το δοθέν υπό της «Ενώσεως Συντακτών» προς τιμήν του Προέδρου της Κυβερνήσεως, προχθές Κυριακήν εις το «Σέσιλ» της Κηφισιάς, ο κ. Ιωάννης Μεταξάς, λαβών τον λόγον [...] είπε τα εξής ενδιαφέροντα περί της αποστολής και της όλης εμφανίσεως του Τύπου εις το νέον κράτος, ως διεμορφώθη μετά την 4ην Αυγούστου: « [...] Είπαν ότι ο Τύπος είναι το μέσον διά του οποίου ο Ελλην εκφράζει ελευθέρως τους στοχασμούς του. Υπήρξε δε και άρθρον του Συντάγματος διά του οποίου εδίδετο το δικαίωμα αυτό [...]. Τώρα φαντασθήτε, κύριοι, αν ήτο υποχρεωμένος ο Τύπος να είναι το μέσον διά του οποίου όλοι οι Ελληνες να δύνανται να εκφράζουν ελευθέρως τους στοχασμούς των, τι θα εγίνετο. [...] Δεν γνωρίζω δε τότε και σεις οι συντάκται του Τύπου τι εργασίαν θα είχετε. Αλλά τι γίνεται εις την πραγματικότητα; Γράφουν πολλοί Ελληνες τους στοχασμούς των και τους στέλνουν εις τας εφημερίδας. Αλλά δεν τους βλέπουν γραμμένους εις τας εφημερίδας. Πράγματι ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής της εφημερίδος ασκεί... μίαν αυστηροτάτην λογοκρισίαν επί των στοχασμών των αποστελλομένων εις την εφημερίδα υπ’ εκείνων οι οποίοι κατά το Σύνταγμα έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελευθέρως τους στοχασμούς των. Και δημοσιεύουν αι εφημερίδες ό,τι από τους στοχασμούς των Ελλήνων τους αρέσει. Μάλιστα δε δημοσιεύουν και επίτηδες εξ αυτών όσους είναι κωμικοί, διά να γελοιοποιήσουν τους στοχασμούς τών ούτω ελευθέρως στοχαζομένων Ελλήνων. Εκείνοι, λοιπόν, οι οποίοι πράγματι είναι ελεύθεροι να εκφέρουν ελευθέρως τους στοχασμούς των είναι οι ιδιοκτήται και οι διευθυνταί των εφημερίδων, ενίοτε δε και μερικοί συντάκται, διότι το πλήθος των συντακτών δεν δύναται να εκφέρη ελευθέρως τους στοχασμούς του. Περί αυτού είμαι απολύτως βέβαιος. Ούτε τας πληροφορίας σας πολλάκις δεν δύνασθε να δημοσιεύσητε αν ο διευθυντής σας δεν θέλη. Ωστε τι όργανον προς εκπλήρωσιν του ωρισμένου άρθρου του Συντάγματος είναι ο Τύπος; [...]».

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Παρίσιοι, 14.- Ο Αγιος Σεβαστιανός κατελήφθη χθες υπό των επαναστατών [εθνικιστών]. Οι αναρχικοί διέφυγον. Εκ των τελευταίων ο διοικητής των. Εξ άλλου, κατ’ ειδήσεις εξ Αντάυ οι [εθνικιστές] πολιορκημένοι του Αλκαζάρ παρά το Τολέδον απέκρουσαν την μεσολάβησιν του πρεσβευτού της Χιλής, όστις επρότεινεν εις αυτούς όπως αφήσουν τα γυναικόπαιδα να εξέλθουν του φρουρίου όπου πολιορκούνται.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ