ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέες βαριές ποινές για χειραγώγηση μετοχών στο Χ.Α.

Σε διαβούλευση έθεσε το νομοσχέδιο το υπουργείο Δικαιοσύνης.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Βαριές ποινές που μπορεί να φθάσουν έως κάθειρξη 10 ετών περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που έθεσε προς διαβούλευση το υπουργείο Δικαιοσύνης, για να αποτρέπεται η χειραγώγηση των μετοχών στο Χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους όποιος, κατέχοντας προνομιακές πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί με πρόθεση, αποκτώντας ή διαθέτοντας, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοπιστωτικά μέσα που αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες και εφ’ όσον:

α) Η μέση ημερήσια αξία των παράνομων συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.

β) Η ημερήσια αξία των παράνομων συναλλαγών υπερβαίνει για συγκεκριμένη ημέρα το ποσό των 150.000 ευρώ.

Επίσης, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι 10 ετών αν:

Ι. Η συνολική αξία των παράνομων συναλλαγών υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

ΙΙ. Η μέση ημερήσια αξία των παράνομων συναλλαγών υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.

ΙΙΙ. Το περιουσιακό όφελος που πράγματι επήλθε ή η ζημία που πράγματι αποφεύχθηκε, υπερβαίνει το ποσό των 400.000 ευρώ.

Ακόμη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών όποιος, ενεργώντας με πρόθεση επί τη βάσει των προνομιακών πληροφοριών που κατέχει, συστήνει ή παροτρύνει ή υποδεικνύει σε άλλον να αγοράσει ή να διαθέσει χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία αφορούν πληροφορίες ή να ακυρώσει ή να τροποποιήσει μία εντολή σε σχέση με χρηματοπιστωτικό μέσο.

Επίσης, το νομοσχέδιο θα εφαρμόζεται, μεταξύ των άλλων, σε χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, σε συναλλαγές και προσφορές σχετικές με πλειστηριασμούς σε πλατφόρμα πλειστηριασμών, αδειοδοτημένη, κ.λπ., ενώ δεν εφαρμόζεται:

α) Στις πράξεις επί ιδίων μετοχών στο πλαίσιο προγραμμάτων επαναγοράς.
β) Στις πράξεις επί κινητών αξιών ή συνδεόμενων μέσων για τη σταθεροποίηση των κινητών αξιών.

Στην έννοια της κινητής αξίας περιλαμβάνονται μετοχές και άλλοι τίτλοι που ισοδυναμούν με μετοχές, ομολογίες και άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους ή τιτλοποιημένο χρέος μετατρέψιμο ή ανταλλάξιμο σε μετοχές ή σε άλλους τίτλους που ισοδυναμούν με μετοχές.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ