Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 18.ΙΧ.1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΜΕΤΑΞΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εις την «Ηχώ των Παρισίων» της 12ης τρέχ. Δημοσιεύεται συνέντευξις του Πρωθυπουργού κ. Ιωάννου Μεταξά προς τον απεσταλμένον της κ. Jean Delage. […] Ο Πρόεδρος κ. Μεταξάς εκφράζει την πεποίθησίν του ότι μόνον η διευθυνομένη οικονομία δύναται να σώση την Ελλάδα. Η βάσις του προγράμματός του είναι όλως οικονομική. «Δέον να εκλέξωμεν μεταξύ της διευθυνομένης οικονομίας και του κοινοβουλευτισμού. Δεν θα επανέλθωμεν εις τον κοινοβουλευτισμόν. Θα προετοιμάσωμεν εν είδος Εθνικής αντιπροσωπείας εν στενή συνεργασία μετά του λαού αλλά με διαφορετικόν σύστημα». Δύνασθε να μου ειπήτε, κ. Πρόεδρε, ποίον θα είναι το νέον σας σύστημα αντιπροσωπεύσεως του λαού; «Οχι ακόμη. Μάθετε μόνον ότι θα σχηματίσωμεν Εθνικόν Μέτωπον διά της ενώσεως των οπαδών όλων των κομμάτων. […] Προς το παρόν εργαζόμεθα ίνα εκλείψη εις το μέλλον η διπλή τυραννία των κομμάτων και του κομμουνισμού. […] Δεν θέλω Κυβέρνησιν ενός κόμματος. Αλλ’ εθνικήν Κυβέρνησιν όλων των Ελλήνων».
ΜΕΤΑΞΑΣ: Ο ΧΡΟΝΟΣ ΘΑ ΛΥΣΕΙ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ: Ο Πρωθυπουργός κ. Μεταξάς αναπολεί τας αιματηράς φιλονεικίας τας οποίας κατά το παρελθόν προεκάλεσεν το ζήτημα της ελληνικής γλώσσης. Οπαδοί της δημοτικής και της καθαρευούσης συνεκρούοντο και ακόμη συγκρούονται. Μεταξύ της καθαράς γλώσσης του Πλάτωνος και της λαϊκής, δημιουργείται ημέρα τη ημέρα μία νέα γλώσσα, ήτις λαμβάνει σύγχρονον μορφήν. «Επί του προκειμένου, συμπεραίνει ο κ. Πρόεδρος με φιλοσοφίαν και πνεύμα, η Κυβέρνησις δεν έχει να επέμβη. Θα είχε άδικον να αναμιχθή. Ο κύριος εις το ζήτημα της γλώσσης είναι ο χρόνος βοηθούμενος υπό των συγγραφέων».
ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΦΥΛΕΤΙΚΗΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ: Μεταξάς: «Θέλω μίαν νεολαίαν υγειά και ισχυράν, αθλητικήν. Το αίμα χρειάζεται κατά περιόδους νέας δυνάμεις. Αλλοτε παρέσχον αυτάς αι επιδρομαί των βαρβάρων. Αι τελευταίαι αύται ευτυχώς εξηφανίσθησαν, ο αθλητισμός παραμένει το σημερινόν μέσον αναζωογονήσεως του αίματος: Ο αθλητισμός δι’ όλους».
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΝ ΣΕ ΕΡΓΑΤΕΣ: Χθες το απόγευμα ο θίασος της «Λαϊκής Σκηνής», κατόπιν προσκλήσεως της διευθύνσεως του εργοστασίου Παπαστράτος, έδωσεν εις το προαύλιον του εργοστασίου τα «Παντρολογήματα» του Γκόγκολ. Την παράστασιν παρηκολούθησε μετ’ ενθουσιασμού όλον το προσωπικόν του εργοστασίου. [Σημ. «Φ»: Επρόκειτο για θίασο του Καρόλου Κουν.]

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ