ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση 15.000 ατόμων άνω των 50 ετών

ΜΑΙΡΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ*

Εφόσον διαπιστωθεί η δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα, αυτή πρέπει να διατηρήσει το προσωπικό για το οποίο έχει δεσμευθεί, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση υπαγωγής.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Οπως έχει ανακοινωθεί από τη διεύθυνση του ΟΑΕΔ, παραμένει ανοικτή η πρόσκληση προς ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝΣΕΠ και γενικά τους εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ατόμων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών», να καταθέσουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα κείμενα, η μέγιστη δαπάνη για το πρόγραμμα θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 60.000.000 ευρώ ως εξής:

- Για το 2016: 10.000.000 ευρώ.
- Για το 2017: 20.000.000 ευρώ.
- Για το 2018: 20.000.000 ευρώ.
- Για το 2019: 10.000.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οπως αναφέρεται στην πρόσκληση του Οργανισμού, δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με τον μέσο όρο των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών που προηγούνται του μήνα υποβολής της αίτησής της.

Μία Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) αντιστοιχεί σε μία θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Για την υπαγωγή μιας επιχείρησης λαμβάνονται υπ’ όψιν:

1. Ο αριθμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ).

2. Ο αριθμός των απασχολουμένων κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης (μήνας υποβολής της αίτησης).

Επισημαίνεται ότι στον αριθμό των απασχολουμένων υπολογίζονται όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης, εφόσον αυτό μετατραπεί σε πλήρη απασχόληση. Εφόσον διαπιστωθεί η δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος το προσωπικό για το οποίο έχει δεσμευθεί, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα, δηλαδή του αριθμού των ΕΜΕ ή του αριθμού των απασχολουμένων κατά την αίτηση, αναλόγως ποιο είναι το μεγαλύτερο, εφεξής δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο) προσωπικό. Ως μείωση προσωπικού κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης θεωρείται:

- Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

- Η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική.

- Η μείωση του χρόνου απασχόλησης.

- Η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Συνεπώς, η επιχείρηση για την ένταξή της στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει προβεί σε κάλυψη του αριθμού των ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου έως τον μήνα υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού (μείωση ΕΜΕ), εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

- Η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου ύστερα από μήνυση για αξιόποινη πράξη (πειθαρχικοί λόγοι).

- Η οικειοθελής αποχώρηση.

- Η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας και ο θάνατος.

Συνεπώς οι θέσεις που έχουν μειωθεί κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς για τους προαναφερόμενους λόγους (οικειοθελής αποχώρηση, αναπηρία κ.λπ.) δεν προσμετρούνται στον υπολογισμό του αριθμού των ΕΜΕ. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για υπαγωγή έως την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης. Επίσης τα ανωτέρω ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν ύστερα από μεταβίβαση ή εκμίσθωση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης από τους ιδίους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό ή άλλο αντικείμενο δραστηριότητας.

Ωφελούμενοι

Βάσει της δημοσιευμένης πρόσκλησης, ωφελούμενοι είναι άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των δώδεκα μηνών, ηλικίας άνω των 50 ετών.

Οι ωφελούμενοι κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 πρέπει:

- Να είναι εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών, ηλικίας άνω των 50 ετών και να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου μέχρι την πρόσληψή τους.

- Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ.

- Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:

- Για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).

- Για άτομα που:

– Eίναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε ΕΠΕ και στις ΙΚΕ – είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.

– Eίναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων.

– Είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚΟΙΝΣΕΠ).

– Τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98.

– Θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά.

– Θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).

– Θα απασχοληθούν με μίσθωση.

– Θα απασχοληθούν με σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

– Δεν θα απασχοληθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρτημένης εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία.

Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης

Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ. Για κάθε ημέρα απασχόλησης μικρότερης των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.

Οι αποζημιώσεις του δώρου Χριστουγέννων, του δώρου Πάσχα και του επιδόματος αδείας συμπεριλαμβάνονται στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των μηνών που καταβάλλονται.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους εννέα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα μήνες ύστερα από αίτηση που θα υποβάλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του πρώτου 9μηνου απασχόλησης.

Μετά τη λήξη της επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις μήνες ακόμη. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν αιτηθούν την επέκταση του προγράμματος, η δέσμευση της διατήρησης του προσωπικού για άλλους τρεις μήνες παραμένει στο πρώτο 9μηνο απασχόλησης.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ