Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 25.ΙX.1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΘΑΝΑ: ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ! Παρίσιοι, 24. - Κατά τηλεγράφημα εκ Μαδρίτης ο Πρόεδρος Μανουέλ Αθάνα παρητήθη της θέσεώς του αντικατασταθείς υπό του Ζοζέφ Μπάριους [;]. Η παραίτησις του Αθάνα προεκλήθη συνεπεία διαφωνίας του προς τον Φρανσίσκο Λάργο Καμπαλλέρο, ο οποίος έχει την γνώμην ότι πρέπει να προβληθή αντίστασις [των Δημοκρατικών] προς υπεράσπισιν της Μαδρίτης, εν αντιθέσει προς τον Αθάνα, κηρυχθέντα υπέρ της αμέσου παραδόσεως της πόλεως εις τους επαναστάτας [Εθνικιστάς] και υποστηρίξαντα ότι οιαδήποτε αντίστασις θα ήτο ανωφελής και θα προεκάλει την άδικον αιματοχυσίαν. [Σημ. «Φ»: Ο Αθάνα παρέμεινε μέχρι τέλους Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Μαδρίτη έπεσε στις 28 Μαρτίου 1939].

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Λονδίνον, 24. - Κατά πληροφορίας ληφθείσας ενταύθα, τα εις τον τομέα της Γουαδαράμα νικηφόρα επαναστατικά [εθνικιστικά] στρατεύματα ήρχισαν την προέλασίν των κατά της Μαδρίτης με λάβαρα φέροντα την επιγραφήν: «Υπολείπονται 81 χιλιόμετρα διά την Μαδρίτην». Αι προφυλακαί των εθνικών στρατευμάτων έφθασαν ήδη εις απόστασιν ενός μιλλίου της λίμνης Λοθόγια, όπου τα έργα υδρεύσεως της ισπανικής πρωτευούσης. Το πυροβολικόν των κυβερνητικών βάλλει εναντίον των επαναστατών χωρίς όμως να εμποδίζη την προέλασίν των.

ΙΑΠΩΝΙΑ – ΚΙΝΑ: Παρίσιοι, 24. - Αγγέλλεται εκ Λονδίνου ότι κατά πληροφορίας του Πρακτορείου Ρώυτερ εκ Σαγγάης ο πρεσβευτής της Ιαπωνίας, κατόπιν συσκέψεως των Ιαπώνων διπλωματικών, στρατιωτικών και ναυτικών υπαλλήλων προέβη εις δηλώσεις αποτελούσας προειδοποίησιν προς την κυβέρνησιν του Νανκίν καθ’ ας θα ληφθούν μέτρα όπως περισταλή οριστικώς η αντιιαπωνική τρομοκρατία εν Κίνα. Αι διαπραγματεύσεις αι οποίαι διεξάγονται υπό του Ιάπωνος πρεσβευτού εν Κίνα προς διακανονισμόν των κινεζο-ιαπωνικών σχέσεων διεκόπησαν προσωρινώς εν αναμονή του αρχιστρατήγου Τσαγκ-Κάι-Σεκ όστις επιστρέφει εις Νανκίν εκ Καντώνος.

ΙΤΑΛΙΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ρώμη, 24. - Ο κ. Μουσσολίνι εδέχθη σήμερον τον Γερμανόν υπουργόν κ. Φρανκ μετά του οποίου συνωμίλησε διά μακρών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ