ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση έργων έρευνας και καινοτομίας, ποιοι επιδοτούνται, πόσο και με ποιους όρους

ΜΑΙΡΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ *

Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για τη βιομηχανική έρευνα από 65%-80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η Γενική Γραμματεία Ερευνας & Τεχνολογίας του υπουργείου Παιδείας, Ερευνας & Θρησκευμάτων έχει ανακοινώσει στην ιστοσελίδα της ότι προτίθεται να προκηρύξει την ειδική δράση «Βιομηχανικά και Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά», η οποία αφορά την υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την προδημοσίευση, στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί η απαραίτητη γνωσιακή βάση, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Οι στόχοι

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΓΓΕΤ, η δράση έχει ως ειδικότερους στόχους:

• Την επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων σε εστιασμένες Ε&Τ προτεραιότητες, σημαντικές για την οικονομία και την κοινωνία, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής ΕΤΑΚ για την έξυπνη εξειδίκευση.

• Την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας/παραγωγικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και την διείσδυση τους σε νέες αγορές.

• Την ενίσχυση και αναβάθμιση του στελεχικού/ερευνητικού δυναμικού των επιχειρήσεων με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ, που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων

• Την ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και την αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

• Την ενίσχυση συνεργασιών επιχειρήσεων – ερευνητικών φορέων και δικτύωση των μερών της αλυσίδας αξίας των υλικών, τεχνολογιών και εφαρμογών για αποφυγή κατακερματισμού των πόρων.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 14 εκατ. ευρώ.
Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι συμπράξεις ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων κάθε μεγέθους με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, τα βασικά χαρακτηριστικά των συμπράξεων ανά κατηγορία υλικών είναι:

Α. Βιομηχανικά Υλικά.
Αριθμός και Είδος Φορέων: 3-6 φορείς (min. 2 επιχειρήσεις στους 3-4 φορείς, min. 3 επιχειρήσεις στους 5-6 φορείς).
Ελάχιστο ποσοστό προϋπολογισμού των επιχειρήσεων επί του συνολικού προϋπολογισμού: 50%.
Β. Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά.
Αριθμός και Είδος Φορέων: 3-6 φορείς (min. 1 επιχείρηση στους 3-4 φορείς, min. 2 επιχειρήσεις στους 5-6 φορείς).
Ελάχιστο ποσοστό προϋπολογισμού των επιχειρήσεων επί του συνολικού προϋπολογισμού: 30%. Το φυσικό αντικείμενο των προτάσεων θα πρέπει να εντάσσεται υποχρεωτικά σε μία από τις επιλέξιμες Ε&Τ προτεραιότητες (κριτήριο ένταξης/ αποκλεισμού) της συγκεκριμένης προδημοσίευσης και να αποσκοπεί στην ανάπτυξη/ βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Α. Ποιότητα - αξιοπιστία των φορέων.
Β. Επιστημονική και τεχνολογική ποιότητα της πρότασης.
Γ. Επιπτώσεις - Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.
Υπενθυμίζεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία προέρχονται από την προδημοσίευση της δράσης. Τα τελικά στοιχεία και οι λεπτομέρειες συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησης αυτών, αναμένονται με την αναλυτική πρόσκληση που θα αναρτηθεί με την προκήρυξη της Δράσης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας (www.gsrt.gr).

Επιλέξιμες δαπάνες και προϋπολογισμός

Οι επιλέξιμες δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης περιλαμβάνουν:
• Δαπάνες προσωπικού.
• Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού.
• Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει.
• Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Ενώ για ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ:
• Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα με κατώτατο επιλέξιμο συνολικό προϋπολογισμό 200.000 ευρώ και ανώτατο 500.000 ευρώ, με διάρκεια υλοποίησης από δεκαοκτώ (18) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για τη βιομηχανική έρευνα από 65%-80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ