ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αισθητή μείωση κερδοφορίας για την Plaisio Computers στο εξάμηνο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Οριακή κάμψη εσόδων και σημαντική μείωση κερδών παρουσίασε στο α΄ εξάμηνο του 2016 η εταιρεία Πλαίσιο Computers. O κύκλος εργασιών του ομίλου στους πρώτους έξι μήνες του έτους ανήλθε σε 132,3 εκατ. ευρώ έναντι 133,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 0,8%. Tα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 2,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 42% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν κατά 61% φθάνοντας 0,9 εκατ. ευρώ, από 2,4 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2015.

Η διοίκηση της εταιρείας απέδωσε την κάμψη των κερδών αποκλειστικά στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Συγκεκριμένα εξαιρουμένων των συναλλαγματικών ισοτιμιών, η κάμψη των κερδών EBITDA περιορίζεται στο 6%, ενώ στο επίπεδο της καθαρής κερδοφορίας η επίπτωση χωρίς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες θα ήταν μηδενική. «Το μικτό κέρδος», σχολίασε σχετικά ο πρόεδρος του ομίλου Γιώργος Γεράρδος, «επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα καθώς υποχώρησε σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα, τα δε λοιπά στοιχεία του αποτελεσματικού λογαριασμού επηρεάστηκαν δυσμενώς από τις αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές για την τρέχουσα περίοδο, σε συνδυασμό με τη θετική επίδρασή τους στο πρώτο εξάμηνο 2015. Αν αφαιρέσουμε την επίπτωση από το κονδύλι αυτό (συνολική επίδραση περίπου 1,8 εκ. ευρώ), το συγκρίσιμο EBITDA θα επιδείκνυε περιορισμένη υποχώρηση σε μέσο μονοψήφιο επίπεδο».

Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα επηρεάστηκαν δυσμενώς από την κάμψη των πωλήσεων των προϊόντων ψηφιακής τεχνολογίας. Οι πωλήσεις στο α΄ εξάμηνο του έτους υποχώρησαν κατά 4,8% στα 64,7 εκατ. ευρώ, εξανεμίζοντας την αύξηση των πωλήσεων στις άλλες κατηγορίες προϊόντων της αλυσίδας, όπως είναι οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και τα χαρτικά. Στην πρώτη κατηγορία καταγράφηκε αύξηση εσόδων κατά 3,2% και ανήλθαν σε 45,3 εκατ. ευρώ, ενώ στα χαρτικά η αύξηση εσόδων ήταν ακόμη μεγαλύτερη 5,5% και ανήλθαν σε 20,5 εκατ. ευρώ. Η κάμψη των εσόδων στα ηλεκτρονικά αποδόθηκε από την εταιρεία στην καλύτερη επίδοση που σημειώθηκε το 2015, λόγω της πρωτοβουλίας «Ψηφιακή Αλληλεγγύη» που έριξε περισσότερο από 70 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικών. Για τη συνέχεια, η διοίκηση της Πλαίσιο Computers είναι συγκρατημένα αισιόδοξη, αναφέροντας ότι το β΄ εξάμηνο του 2016, η πορεία της εταιρείας αναμένεται να επηρεαστεί τόσο από τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, όσο και από τις μεταβολές στις καταναλωτικές επιθυμίες των πελατών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ