ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλούσιος σε ευρήματα ο έλεγχος της Grant Thornton για την Μαρινόπουλος

«Οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα την οικονομική θέση της Μαρινόπουλος Α.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση». Η παραπάνω αρνητική γνώμη διατυπώθηκε από την Grant Thornton στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, μετά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Μαρινόπουλου για τη χρήση του 2015.

Μερικά από τα στοιχεία που σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή αποτελούν βάση για τη διατύπωση αρνητικής γνώμης είναι τα ακόλουθα:

• Στο κονδύλι «Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις» περιλαμβάνονται εμπορικές υποχρεώσεις ποσού 728 εκατ. ευρώ, οι οποίες λόγω της διατάραξης των εμπορικών σχέσεων της εταιρείας με τους προμηθευτές της καθώς και λόγω του γεγονότος ότι η η ελεγκτική εταιρεία δεν έλαβε απαντητικές επιστολές επιβεβαίωσης υπολοίπων προμηθευτών για μέρος τους επιλεχθέντος δείγματος, δεν κατέστη εφικτή η επιβεβαίωσή τους. Ως εκ τούτου οι εμπορικές υποχρεώσεις της εταιρείας καθώς και οι λογαριασμοί των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με αγορές και εκπτώσεις από τους προμηθευτές δεν δύναται να επιβεβαιωθούν.

Η αξία των θυγατρικών

• Επί των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων δεν έχει διενεργηθεί καμία προσαρμογή απομείωσης της αξίας τους, προκειμένου αυτά να παρουσιαστούν σε ρευστοποιήσιμες αξίες. Στο κονδύλι «Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις» περιλαμβάνεται κονδύλιο 56 εκατ. ευρώ που αφορά στη λογιστική αξία θυγατρικών εταιρειών οι οποίες έχουν υποβάλει αίτημα για την υπαγωγή τους σε διαδικασία εξυγίανσης. Ως εκ τούτου η λογιστική αξία δεν θεωρείται ανακτήσιμη και σε περίπτωση που διενεργούνταν σχετικές διαδικασίες προσδιορισμού της ρευστοποιήσιμης αξίας θα προέκυπταν επιπρόσθετες ζημιές που θα επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσης και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

• Από τον έλεγχο έχουν ανακύψει λογιστικοποιημένες διαφορές προσαρμογής της ανακτησιμότητας του κονδυλίου «Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις» συνολικού ποσού 283 εκατ. ευρώ. Το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει απαιτήσεις επισφαλούς ανακτησιμότητας από συνδεδεμένες εταιρείες ύψους 252 εκατ. ευρώ και από τρίτους ύψους 31 εκατ. ευρώ. Για το υπολειπόμενο ποσό του κονδυλίου «Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις» ύψους 92 εκατ. ευρώ και για το κονδύλι «Αποθέματα» ύψους 76 εκατ. ευρώ η ελεγκτική εταιρεία δεν έχει διενεργήσει ουδεμία διαδικασία αναφορά με τον προσδιορισμό των ρευστοποιήσιμων αξιών τους. Η ίδια σημειώνει ότι σε περίπτωση που διενεργούνταν σχετικές διαδικασίες προσδιορισμού της ρευστοποιήσιμης αξίας θα προέκυπταν επιπρόσθετες ζημίες που θα επιβάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Μαρινόπουλου.

• Επίσης, στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή αναφέρεται ότι δεν έχει λάβει ελεγκτικά τεκμήρια ολοκλήρωσης της συναλλαγής για την επιστροφή του 45% της Κρόνος Ν. Καρακίτσος ΑΕΒΕ στους παλαιούς μετόχους της.

Δάνεια στο Δ.Σ.

Η Grant Thornton επισημαίνει τέλος ότι δόθηκαν, εντός της χρήσης του 2015, 800.000 ευρώ από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με το ποσό αυτό να έχει περιληφθεί στο κονδύλι «Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις». Το ποσό αυτό αποπληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2016, ωστόσο αποτελεί παράβαση του νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, καθώς απαγορεύεται να δίνει δάνεια η εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, στους συζύγους και στους συγγενείς των προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως τρίτου βαθμού.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ