Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 8/10/11-X-1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ: Παρίσιοι, 10.- Αγγέλλεται εκ Ρώμης ότι κατά το υπουργικόν συμβούλιον, το οποίον συνήλθεν αυτόθι, ο κ. Μουσσολίνι εξέθεσε την δράσιν των διαφόρων κλάδων της εθνικής αμύνης. Η επιτροπή των πολεμικών εργοστασίων, η οποία έχει υπό τον έλεγχόν της 1.200 εργοστάσια, απεφάσισεν, ως ανεκοίνωσεν ο κ. Μουσσολίνι, να αυξήση τας ώρας της εργατικής εβδομάδος εις εξήκοντα, όπως τα εργοστάσια δυνηθούν ν’ ανταποκριθούν εις τας επειγούσας ανάγκας των διαφόρων πολεμικών υπηρεσιών. Αναφορικώς προς την αεροπορίαν ο Ντούτσε είπεν ότι θα διατεθούν 140 εκατομμύρια λιρέτται διά την κατασκευήν νέων αεροδρομίων. [...] Απεφασίσθη όπως οι μαθηταί των αεροπορικών σχολών διπλασιασθούν. Επίσης απεφασίσθη η αύξησις της δυνάμεως των ανδρών του ναυτικού εις εξήντα χιλιάδας.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ: Λονδίνον.- Ο εν Μιλάνω ανταποκριτής του Πρακτορείου Ρώυτερ τηλεγραφεί ότι η κίνησις εις το αυτόθι χρηματιστήριον, όπερ ήνοιξε σήμερον, μετά ένδεκα ημερών αργίαν, υπήρξε τοιαύτη, ώστε εδέησε να διακοπή η συνεδρίασις ενωρίτερον. Αι βιομηχανικαί αξίαι και αι των πολεμικών επιχειρήσεων υψώθησαν ταχέως κατά 20-30 μονάδας. [Στη φωτογραφία ιταλικά πολεμικά αεροσκάφη Savoia-Marchetti S.79, παραγωγής 1937.]

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ 1936:  (Από ανακοίνωση της ΕΕΤ για τα ωράρια εργασίας με τον κατάλογο των τραπεζών που συμμετείχαν στη σχετική συμφωνία.) 1) Τράπεζα της Ελλάδος, 2) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 3) Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, 4) Ιονική Τράπεζα ΛΤΔ, 5) Τράπεζα Θεσσαλονίκης, 6) Τράπεζα Αθηνών, 7) Λαϊκή Τράπεζα, 8) Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 9) Τράπεζα Πειραιώς, 10) Τράπεζα Χίου, 11) Αμέρικαν Εξπρές Κόμπανυ ΙΝΚ, 12) Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως, 13) Καπνοβιομηχανία και Τράπεζα Β. Καραβασίλη, 14) Τράπεζα Λακωνίας, 15) Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος, 16) Βρεταννογαλλική Τράπεζα Προεξοφλήσεων, 17) Ιταλοελληνική Εμπορική Τράπεζα.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ