Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 18-XI-1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: Ολως αιφνιδίως απεβίωσε χθες την 6.30 μ.μ. εις την εν Εκάλη οικίαν του ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Ο θάνατός του προήλθεν εκ συγκοπής καρδίας. Ο εκλιπών παρεπονείτο από προχθές δι’ ελαφράν αδιαθεσίαν, η οποία όμως δεν τον ημπόδισε να κατέλθη χθες την πρωΐαν εις Αθήνας. Εις την Εκάλην επανήλθεν την 2αν μ.μ. και αφού προεγευμάτισεν ανεπαύθη μέχρι της 5ης απογευματινής. Η αδελφή του κυρία Λοπρέστη τον αφήκε τελείως καλά όταν εξήλθεν ολίγον βραδύτερον εις περίπατον. Ο εκλιπών ευρίσκετο εις τον κοιτώνα του εξηπλωμένος εις πολυθρόναν και αναγιγνώσκων. Οταν μετά πάροδον μιας περίπου ώρας η κυρία Λοπρέστη επανήλθεν εκ του περιπάτου εύρε τον αδελφόν της ψυχορραγούντα [...]. Ο θάνατος επήλθεν ολίγας στιγμάς βραδύτερον [...]. Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Ιωάννης Μεταξάς εξέφρασε την βαθείαν λύπην του. [...] Κατ’ ανακοίνωσιν του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως η κηδεία του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου θα γίνη δημοσία δαπάνη, θ’ αποδοθούν δε εις τον εκλιπόντα τιμαί Πρωθυπουργού εν ενεργεία.

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΟΝ: Εδημοσιεύθη χθες ο αναγκαστικός νόμος «περί συστάσεως Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας». [Σημ. «Φ»: Η ΕΟΝ ήταν η μαζικότερη φασίζουσα οργάνωση της δικτατορίας Γεωργίου Β΄ και Μεταξά, εν αντιθέσει προς τα θνησιγενή Τάγματα Εργασίας. Πλείστα όσα μέλη της κατά την Κατοχή πέρασαν, κυρίως, στην κομμουνιστική ΕΠΟΝ.]

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Παρίσιοι, 17.– Ο εν Κάσα ντελ Κάμπο της Μαδρίτης παρακολουθών εκ του σύνεγγυς τας επιχειρήσεις ανταποκριτής του Πρακτορείου Χαβάς τηλεγραφεί εκείθεν ότι η από χθες αρξαμένη διείσδυσις των εθνικών στρατευμάτων από του ποταμού Μανθανάρες βορειοδυτικώς της Μαδρίτης εξηκολούθησε και σήμερον καθ’ όλην την ημέραν. Οι επαναστάται [εθνικιστές] κατέχουν ήδη την Πανεπιστημιούπολιν, τον οίκον Βελάσκες καί τινα άλλα κτίρια, βομβαρδίζουν δε τους στρατώνας της Μοντάνα και τας προτύπους φυλακάς, όπου φαίνεται ότι είναι το κέντρον της κομμουνιστικής αντιστάσεως.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ: Ο σταθμός της Ρώμης βραχέων κυμάτων θα μεταδώση σήμερον και ώραν Αθηνών 3.15΄ μ.μ. συναυλίαν έργων [...] νεωτέρων Ιταλών μουσουργών. [...] Η εκτέλεσις των έργων ανετέθη εις την εν Ρώμη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα του άσματος δίδα Χριστίνα Ευθυμιάδου.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ