ΕΛΛΑΔΑ

Η κρίση στο Ελληνικό Φεστιβάλ συνεχίζεται

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου αποτελεί έναν ιστορικό πολιτισμικό πυλώνα που έχει ταυτιστεί στη συλλογική μας συνείδηση με την ανάδειξη και την εξέλιξη των παραστατικών τεχνών στη χώρα μας αλλά και με  μια μεγάλη γιορτή  για την πόλη της Αθήνας. Αυτή την πολιτιστική κληρονομιά αναλάβαμε ως μέλη του ΔΣ της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. να συνδιαχειριστούμε μαζί με τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή κ. Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο από την ανάληψη των καθηκόντων μας, την 1η Απριλίου 2016. Η υλοποίηση του φετινού φεστιβάλ ήταν ένας άθλος για όλους μας αλλά κυρίως για τους εργαζόμενους του Φεστιβάλ. Πρωταρχικός μας στόχος ήταν και παραμένει η θεσμοθέτηση ενός πλαισίου λειτουργίας του οργανισμού έτσι ώστε να μην επηρεάζεται από τις αλλαγές των προσώπων στη διοίκηση, από μελλοντικά ΔΣ, καλλιτεχνικούς και γενικούς διευθυντές. Παράλληλος στόχος μας παραμένει η μείωση των λειτουργικών εξόδων του Φεστιβάλ, ειδικά σε μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που οποιοδήποτε λάθος και υπερβολή επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και τον Έλληνα πολίτη.

Παρά τα όσα υποστηρίχθηκαν δημοσίως δεν μας χωρίζουν προσωπικές διαφορές με τον καλλιτεχνικό διευθυντή κο Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, ούτε θεωρούμε πρόσφορο έναν διάλογο που στηρίζεται σε προσωπικές διενέξεις. Οι ρόλοι μας, του ΔΣ και του καλλιτεχνικού διευθυντή, είναι διακριτοί από το νόμο και παρά το ότι τα περισσότερα μέλη του ΔΣ προέρχονται από τον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού  ουδέποτε προσπαθήσαμε να παρέμβουμε στο καλλιτεχνικό του έργο. Σεβόμαστε και στηρίζουμε το καλλιτεχνικό του όραμα με την μόνη προϋπόθεση όμως πως αυτό υπακούει και προσαρμόζεται στους δημοσιονομικούς κανόνες και τις νόμιμες διαδικασίες που η νομοθεσία επιβάλλει να τηρούνται σε κάθε δημόσιο φορέα που λειτουργεί με κρατική επιχορήγηση όπως η Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. Kατανοούμε την ανάγκη για έναν ευέλικτο και αποτελεσματικό οργανισμό αλλά ο θεσμικός μας ρόλος και η ευθύνη δεν μας επιτρέπουν να παρακάμπτουμε τη νομιμότητα θεωρώντας πως αυτός είναι και ο μόνος τρόπος να διασφαλίσουμε την επιτυχή συνέχεια του Φεστιβάλ και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Βασική επιδίωξη του ΔΣ τους τελευταίους μήνες ήταν η συγκρότηση του οργανισμού με την δημιουργία εσωτερικού κανονισμού και η εξεύρεση λύσης για το εργασιακό καθεστώς των υπαλλήλων του Φεστιβάλ.  Η προσπάθεια αυτή, που δεν είχε γίνει ποτέ από την ίδρυση του Φεστιβάλ, αποτελεί ανάγκη για την αναβάθμιση του οργανισμού και την απρόσκοπτη μελλοντική του λειτουργία. Η μετάβαση σε έναν οργανισμό που θα δρα βάσει διαδικασιών και στοχεύσεων, αποτελεί τον στόχο που το διοικητικό συμβούλιο δεσμεύτηκε εξαρχής να υπηρετήσει. Οφείλουμε να περιφρουρήσουμε όχι μόνο την ιδέα του θεσμού του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου αλλά και τον ίδιο τον οργανισμό από τις χρόνιες παθογένειες που κατέστησαν δυσλειτουργική την τωρινή του δομή ενώ τον ζημίωσαν οικονομικά. Ενέργειες και πρακτικές που δεν εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο, δεν μπορούν να υιοθετηθούν από τον οργανισμό και την διοίκηση.
Η χρονική στιγμή που επιλέξαμε να τοποθετηθούμε οφείλεται στη δέσμευση μας απέναντι στην Υπουργό Πολιτισμού που μόλις πρόσφατα ανέλαβε τα καθήκοντα της. Η αναλυτική μας απάντηση για τα θέματα που έθεσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής παρατίθεται παρακάτω:

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ υφίσταται με τη σημερινή του μορφή, ως ανώνυμη εταιρία δηλαδή, του Ελληνικού Δημοσίου, από το 1998, εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 1, ν. 2636/1998, ΦΕΚ 198Α/27.08.1998).

Ο χαρακτήρας του οργανισμού ως δημόσιου φορέα συνεπάγεται τόσο κατά τον ιδρυτικό του νόμο, όσο και κατά την πάγια νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, τη λειτουργία της εταιρίας βάσει των κανόνων του δημόσιου λογιστικού και των γενικών αρχών της δημοσιονομικής διαχείρισης.

Επίσης, κατά περιεχόμενο του άρθρου 15 του Καταστατικού της εταιρίας:

«Το ΔΣ είναι αρμόδιο για τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει γενικά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης».

Ομοίως, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του οργανισμού.

Με δεδομένες τις προαναφερόμενες επισημάνσεις, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

1ον Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, κος Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος οργάνωσε τη συνέντευξη τύπου της 7ης.11.2016 προκειμένου να παρουσιάσει στους πολιτιστικούς συντάκτες τον απολογισμό της τελευταίας καλλιτεχνικής περιόδου. Ωστόσο, παρά τα μονότονα και συστηματικά αιτήματά μας, όπως αυτά προκύπτουν από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ουδέποτε από το τέλος αυτής της περιόδου μέχρι και σήμερα, ο απολογισμός υποβλήθηκε προς έγκριση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως κατά νόμο ορίζεται. Συνεπώς, η μονομερής, γενικόλογη και αφηγηματική παράθεση απολογιστικών, μη οικονομικών στοιχείων ενώπιον των πολιτιστικών συντακτών, πέραν του ότι εκθέτει τη θεσμική λειτουργία του οργανισμού, κατά καμία έννοια δε θεραπεύει την έλλειψη της κατά νόμο απαιτούμενης προηγούμενης έγκρισης από το ΔΣ του φορέα.

2ον Ως προς τη λήξη των συμβάσεων των εργαζόμενων στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ και τη θέση του Γενικού Διευθυντή: πράγματι από 31.10.2016 έληξαν οι συμβάσεις των εργαζόμενων στην εταιρεία. Δυστυχώς, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ενώ λειτουργεί από το 1998, δεν έχει αποκτήσει έως και σήμερα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και σχετικό οργανόγραμμα. Μέχρι σήμερα, οι εργαζόμενοι της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ απασχολούνται στο φορέα για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, με διαδοχικώς ανανεούμενες -και ως εκ τούτου, μη νόμιμες- συμβάσεις εργασίας.

Το ΔΣ του οργανισμού που υφίσταται με τη σημερινή του σύνθεση μόλις από 14.10.2016 (ΦΕΚ 552 ΥΟΔΔ/14.10.2016), πραγματοποίησε συντονισμένες συναντήσεις εργασίας τόσο με τον τ. Υπουργό Πολιτισμού, κο Αριστείδη Μπαλτά, τον τ. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κο Χριστόφορο Βερναρδάκη, πριν τον κυβερνητικό ανασχηματισμό όσο και το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ως κατά νόμο αρμόδιο όργανο προκειμένου να διασφαλίσει την κατάρτιση του εσωτερικού οργανογράμματος, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Σε ό,τι αφορά τη νόμιμη απασχόληση των εργαζόμενων για τη μεταβατική χρονική περίοδο έως και το τέλος του 2017, οπότε και εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες στελέχωσης του φορέα, μόλις στις 10.11, ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων σχετική διάταξη νόμου ως βουλευτική τροπολογία υποβληθείσα από τον τ. Υπουργό Πολιτισμού κο Αριστείδη Μπαλτά, με τη σύμφωνη γνώμη της νέας Υπουργού Πολιτισμού κας Λυδίας Κονιόρδου. Η διάταξη αυτή παρέχει στο ΔΣ την εξουσιοδότηση για την ανανέωση των συμβάσεων, μέχρι το πέρας της μεταβατικής περιόδου.

Ομοίως, στην ίδια διάταξη νομοθετήθηκε η πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή με ανοιχτή πρόσκληση, ως υποχρεωτική διαδικασία για την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ. Είναι σημαντικό να καταγραφεί ότι ο λόγος που δεν προχώρησε νωρίτερα η πλήρωση της θέσης είναι ότι ο απελθών Πρόεδρος του ΔΣ πρότεινε αιφνιδίως στη με αρ. 21 συνεδρίαση της 15.09.16, την απευθείας ανάθεση καθηκόντων σε συγκεκριμένο πρόσωπο, τον Παναγιώτη Δούρο, χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια, διαγωνιστική διαδικασία. Το ΔΣ είχε κατ’ επανάληψη τοποθετηθεί υπέρ των ανοιχτών διαδικασιών, οι οποίες διασφαλίζουν αμεροληψία και διαφάνεια, συνάδουν δε με το ήθος και το ύφος της αριστερής διακυβέρνησης, ενώ ταυτόχρονα, συμβάλλουν στην εμπέδωση αισθήματος δικαίου στη δημόσια διοίκηση.

Έτσι, στις 17.11.2016 με απόφασή του, το ΔΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ προχώρησε στην προκήρυξη της θέσης του Γενικού Διευθυντή του οργανισμού, καθώς επίσης και στην έναρξη της διαδικασίας για τη σύναψη των εργασιακών συμβάσεων του προσωπικού της εταιρείας, κατ’ εφαρμογή του επικαιροποιημένου νομοθετικού πλαισίου. Μετά από παρέμβαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κας Λυδίας Κονιόρδου η διαδικασία καθυστέρησε μία εβδομάδα μέχρι την συνάντηση του προεδρείου του ΔΣ μαζί της. Αυτή την στιγμή η διαδικασία συνεχίζεται με το ΔΣ να παίρνει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις για την ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού της εταιρείας. Επιπλέον, η προκήρυξη για τη στελέχωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή είχε από την πρώτη στιγμή αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

3ον Απολύτως ανακριβής είναι ο ισχυρισμός του Καλλιτεχνικού Διευθυντή ως προς τη μη υποβολή φακέλου της εταιρείας για τη χρηματοδότηση από το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», καθώς εκκρεμεί μέχρι και σήμερα, η υποβολή προτεινόμενων καλλιτεχνικών δράσεων από τον κο Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο. Σχετικές συναντήσεις εργασίας πραγματοποιήθηκαν τόσο με γραφείο συμβούλου επιχειρήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, όσο και εντός της υπηρεσιακής επιτελικής δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟΑ. Συνεπώς, η σχετική αρμοδιότητα κι ευθύνη δεν αφορά τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή, αλλά ως καλλιτεχνικός προγραμματισμός αντιστοιχεί εξ’ ολοκλήρου στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή.

4ον Ως προς την άρνηση του ΔΣ να προσλάβει έναν ακόμη σύμβουλο ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή: πράγματι, στη με αρ. 27 συνεδρίαση της 18ης.10.2016, το ΔΣ του οργανισμού αρνήθηκε να προχωρήσει άμεσα στην επίμαχη πρόσληψη για δύο λόγους: α) επρόκειτο για την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε στους εργαζόμενους της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ, η αδυναμία άμεσης ανανέωσης των συμβάσεών τους, δεδομένου ότι εκκρεμούσε ακόμη η ψήφιση της προαναφερόμενης νομοθετικής ρύθμισης, β) θα επρόκειτο για τον πέμπτο σύμβουλο, του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, του οποίου η επιτελική ομάδα αριθμεί ήδη τέσσερις καλλιτεχνικούς συμβούλους, μία σύμβουλο επικοινωνίας και δύο γραμματείς, πλέον του ήδη υπηρετούντος προσωπικού στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ.

Το ΔΣ του οργανισμού έκρινε ότι η εκτέλεση του εναπομείναντος προϋπολογισμού, μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους, δεν επέτρεπε την πρόσθετη αυτή επιβάρυνση, ενώ μετέθεσε το ζήτημα για τις αρχές του νέου οικονομικού έτους, οπότε και προτίθεται να διαρρυθμίσει διαφορετικά το ζήτημα του συνολικού ποσού μισθοδοσίας της ομάδας που πλαισιώνει τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή. Σημειωτέον δε ότι το ύψος του τρέχοντος ποσού για τη μισθοδοσία του καλλιτεχνικού επιτελείου αγγίζει ετησίως τις 174.000 ευρώ με τα σημερινά δεδομένα, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος του 5ου καλλιτεχνικού συμβούλου μουσικής και η ανανέωση της σύμβασης του συμβούλου για τις διεθνείς μετακλήσεις που θα είναι προσαυξημένη κατά 5.000 ευρώ τον επόμενο χρόνο, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό κόστος της καλλιτεχνικής διεύθυνσης στα 200.000 ευρώ για το 2017.

5ον Ως προς το Λύκειο της Επιδαύρου: το ΔΣ του οργανισμού καλωσόρισε με εγκαρδιότητα από την πρώτη στιγμή, το όραμα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή σχετικά με τη συγκεκριμένη δράση. Το πρόβλημα και στο σημείο αυτό, είναι ότι ο κος Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος ενώ έχει προαναγγείλει την περί ης ο λόγος δράση από τα μέσα του περασμένου καλοκαιριού και έχει προς αυτή την κατεύθυνση αναλάβει δημοσίως σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες, ουδέποτε μέχρι και σήμερα, έχει υποβάλει προς έγκριση ενώπιον του ΔΣ, όπως συνεχώς και κατ’ εξακολούθηση του ζητείται, αντίστοιχη οικονομοτεχνική μελέτη. Διότι, αν και στη με αρ. 20 συνεδρίαση της 09.09.2016 παρέδωσε φάκελο προς έγκριση για το έργο, απουσιάζουν ωστόσο, σημαντικά στοιχεία που αφορούν στην υλικοτεχνική μελέτη, την οργανωτική δομή και κυρίως το συνολικό προϋπολογισμό του εγχειρήματος, που ακόμα και σήμερα αγνοούμε. Επιπλέον, ουδέποτε μέχρι και σήμερα, υποβλήθηκε ενώπιον του ΔΣ σχέδιο έγγραφης συμφωνίας ή δέσμευσης μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ και φορέων, οι οποίοι προτίθενται κατά δήλωση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή να συνεργήσουν για την υλοποίηση του Λυκείου της Επιδαύρου. Είναι αυτονόητο ότι το ΔΣ θα στηρίξει και θα προωθήσει κάθε τέτοια σύμπραξη.

Όπως ο ίδιος, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής επιβεβαίωσε στη συνεδρίαση του ΔΣ της 17ης Νοεμβρίου, όλες οι συμφωνίες που αφορούν στο Λύκειο της Επιδαύρου παραμένουν μέχρι στιγμής προφορικές.  Για το λόγο αυτό, το ΔΣ πρότεινε στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, ήδη από τη με αρ. 26 συνεδρίαση της 18ης.10.2016, τη συγκρότηση ομάδας εργασίας στην οποία θα συμμετείχαν εκτός των συνεργατών του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, δύο από τα μέλη του ΔΣ, ο οικονομικός διευθυντής, το γραφείο παραγωγής και ο νομικός σύμβουλος για να προχωρήσει άμεσα η ΕΦ ΑΕ στη σύνταξη μνημονίων συνεργασίας με τους εν λόγω φορείς και να αποσαφηνιστεί και το συνολικό κόστος του έργου. Έχει κατ’ επανάληψη έχει καταστεί σαφές ότι ο ακριβής προϋπολογισμός των σχεδιαζόμενων δράσεων διασφαλίζει την ισόρροπη και ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων του οργανισμού, ενώ παράλληλα, εγγυάται την κατά το δυνατό πιο πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Δέσμευση του παρόντος ΔΣ είναι η αποφυγή διολίσθησης σε οικονομικές υπερβάσεις και η αποφυγή ομοίως, συνακόλουθης διεκδίκησης έκτακτων επιχορηγήσεων από το Υπουργείο Οικονομικών. 

6ον Αναφορικά με τα ταξίδια της καλλιτεχνικής διεύθυνσης, μέχρι σήμερα, έχει δαπανηθεί το ποσό των 18.499,12 ευρώ. Στη με αρ. 25 συνεδρίαση του ΔΣ, της 10ης.10.2016 ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής εισηγήθηκε προς έγκριση το επιπλέον ποσό της τάξεως των 29.600 ευρώ για την πραγματοποίηση επιπλέον 26 ταξιδιών (4 ταξίδια εσωτερικού και 22 εξωτερικού δύο από τα οποία ήταν σε υπερατλαντικές χώρες, την Ιαπωνία και τη Βραζιλία) για τον ίδιο και τους τέσσερις μέχρι τώρα συμβούλους του, για την περίοδο που ακολουθεί μέχρι τέλος Δεκέμβρη.

Επιπλέον, ο καλλιτεχνικός του σύμβουλος Matthias von Hartz, υπεύθυνος για τις διεθνείς μετακλήσεις, ζήτησε 12.000 ευρώ για τις δικές του μετακινήσεις, χωρίς να καταθέσει σχετικό αναλυτικό αίτημα στο ΔΣ. Δεδομένων των οικονομικών προβλημάτων της Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ  και του γεγονότος πως ο συνολικός προϋπολογισμός των ταξιδιών της καλλιτεχνικής διεύθυνσης αγγίζει το ποσό των 60.000 ευρώ μόνο για το φθινόπωρο του 2016, το ΔΣ ζήτησε από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή να τροποποιήσει την εισήγησή μειώνοντας το συνολικό κόστος και να την καταθέσει εκ νέου προς έγκριση στο ΔΣ. Στην τελευταία εισήγηση, μετά την αφαίρεση των δύο υπερατλαντικών ταξιδιών κόστους 5000 ευρώ, το συνολικό κόστος κυμαίνεται στα 55.000 ευρώ περίπου και εκκρεμεί να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. Να σημειώσουμε εδώ, πως ακόμη και στα ταξίδια, όπου τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής καλύπτονται από το φορέα που έχει προσκαλέσει τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή ή τους συμβούλους του, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ, και στις περιπτώσεις αυτές, καταβάλλει ημερήσια αποζημίωση της τάξης των 100 ευρώ τόσο στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, όσο και σε καθένα από τους συμβούλους του.

7ον Όσον αφορά την πρόσβαση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή στα οικονομικά στοιχεία, επισημαίνουμε ότι, όπως ισχύει για όλους τους φορείς  της Γενικής Κυβέρνησης, τα στοιχεία προϋπολογισμού αποστέλλονται κάθε μήνα σε όλους τους συναρμόδιους φορείς, ήτοι στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Πολιτισμού και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δημοσιοποιούνται δε στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών. Ως εκ τούτου, τόσο τα τρέχοντα απολογιστικά (2016), όσο και ο προϋπολογισμός του 2017 υπάρχουν στο σχετικό ιστότοπο. Οι εξειδικευμένες δαπάνες όπως  τα έξοδα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, τα έξοδα κινητής τηλεφωνίας, εστίασης, ταξιδιών, δεν αναλύονται στα ως άνω στοιχεία. Παρά ταύτα, ο φορέας μας συμμετέχοντας πιλοτικά σε μία νέα πλατφόρμα απολογιστικών στοιχείων “Spending Review”, παραθέτει λεπτομερή ανάλυση των εξόδων που επισήμως ζητούνται από τους αρμόδιους φορείς. Σε κάθε περίπτωση, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής κατά τη με αρ. 27 συνεδρίαση της 25ης.10.2016, είχε ήδη ενημερωθεί ότι θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία από τη 15η.10.2016, λόγω προσωρινής αδυναμίας πρόσβασης της Υπηρεσίας στο μηχανογραφικό  (λογιστικό) σύστημα, ενόσω ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία μετεγκατάστασης.

8ον Σχετικά με τις αιτιάσεις του Καλλιτεχνικού Διευθυντή για την άρνηση του Οικονομικού Διευθυντή της ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ να προχωρήσει σε αποπληρωμή του ποσού των 1 265,95 ευρώ ως συνδρομητική οφειλή για την περίοδο από 06.09.2016 έως και 05.10.2016, επισημαίνουμε ότι ορθώς έπραξε, καθόσον δε διέθετε τέτοια αρμοδιότητα. Ακολούθως, το ΔΣ του οργανισμού, όταν τέθηκε ενώπιον του το αίτημα, αρνήθηκε να αναδεχθεί το ποσό της καθ’ υπέρβαση δαπάνης, καθόσον τέτοια δυνατότητα δεν προβλέπεται από το νόμο. Ειδικότερα, το ΔΣ του οργανισμού είχε αναλάβει με την υπογραφή σχετικού συμβολαίου από τον προηγούμενο Πρόεδρο, κο Γεώργιο Αντωνακόπουλο, την υποχρέωση κάλυψης ποσού 100 ευρώ ανά μήνα για την τηλεφωνική σύνδεση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 24.3, υποπαράγραφος Δ8, κεφάλαιο Δ του τρίτου Μνημονίου (ν. 4336/2015, ΦΕΚ 94Α/14.08.2015, περί κύρωσης του σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας): «Για τις παροχές κινητής τηλεφωνίας προβλέπεται η καθιέρωση ανώτατου ύψους ποσού που διαφοροποιείται ανάλογα με τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα του υπαλλήλου ή λειτουργού, προκειμένου να καλυφθεί η υπηρεσιακή ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία του φορέα ή της υπηρεσίας με επιβάρυνση του υπαλλήλου ή λειτουργού για χρήση καθ` υπέρβαση του εν λόγω ποσού. Το ύψος του ποσού του προηγουμένου εδαφίου καθορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου».
Είναι προφανές συνεπώς ότι καμία εναλλακτική δε διέθετε το ΔΣ του φορέα προκειμένου να καλύψει το υπερβάλλον ποσό του λογαριασμού για την επίμαχη περίοδο.

Ως προς την επισήμανση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή ότι μέρος του λογαριασμού αντιστοιχεί σε χρεώσεις που αφορούν τη σύνδεση του απελθόντος Προέδρου του οργανισμού, κου Γεωργίου Λούκου: ο ισχυρισμός αυτός είναι ακριβής ως προς το ποσό των 87,84 ευρώ που πράγματι αφορά πάγια τέλη από σύνδεση στο όνομα του κου Γ. Λούκου. Η διαπίστωση αυτή προέκυψε με αφορμή τον επίμαχο λογαριασμό και οφείλεται σε μη καταχώριση της δήλωσης βούλησης περί διακοπής της σύνδεσης που κατέθεσε παρουσία υπαλλήλου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ, ο Γ. Λούκος ενώπιον εξουσιοδοτημένου καταστήματος της COSMOTE ΑΕ, μετά την απομάκρυνσή του από το ΔΣ της εταιρείας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ έχει ήδη απευθύνει σχετική επιστολή προς τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο, ενώ το οφειλόμενο ποσό έχει ήδη συμψηφιστεί με οφειλόμενη αποζημίωση προς τον τέως Πρόεδρο από συμμετοχή του σε συνεδριάσεις του ΔΣ.

9ον Ως προς τη χρήση των εγκαταστάσεων της Πειραιώς: ουδέποτε το ΔΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ διατύπωσε αντιρρήσεις ως προς την περαιτέρω αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της Πειραιώς, σε περιόδους εκτός φεστιβαλικής δράσης. Οι αντιρρήσεις που προέβαλε αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη χωρίς προηγούμενη γνώση και έγκριση των ΔΣ, χρήση των χώρων. Και τούτο, για λόγους που αφορούν περιοριστικά την ασφάλεια των χρηστών και τις συνακόλουθες αστικές και ποινικές ευθύνες των μελών του ΔΣ. Αφορμή για τη συγκεκριμένη συζήτηση έδωσε η τυχαία ενημέρωσή μας ότι σε χώρο της Πειραιώς που είχε υποστεί ζημιές από σφοδρή βροχόπτωση, επρόκειτο να φιλοξενηθεί πρόβα δοκιμής, η οποία ουδέποτε είχε περιέλθει σε γνώση μας.

10ον Ως προς τη «φωτογραφική» νομοθετική ρύθμιση που αφορά την Αντιπρόεδρο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ, Dr Αικατερίνη Παπανικολάου, μέλος της Ανεξάρτη-της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών: είναι γεγονός ότι η διάταξη του άρθρου 3.5 του ν.3051/2002 (ΦΕΚ 220Α/20.09.2002) περί των ανεξάρτητων αρχών προβλέπει ότι: «Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών των ανεξάρτητων αρχών αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

Η διάταξη ως είχε είναι φανερό ότι προσκρούει στη συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας ενός εκάστου, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 5.1 του Συντάγματος. Με άλλα λόγια, η ιδιότητα ενός φυσικού προσώπου ως μέλους ανεξάρτητης αρχής, επ’ ουδενί μπορεί να αποκλείει τη συμμετοχή του στην «κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».

Για το λόγο αυτό και με πρωτοβουλία του αρμόδιου νομοθετικού οργάνου και όχι προφανώς κατόπιν επισήμανσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ, η διάταξη αναδιατυπώθηκε με την ακόλουθη προσθήκη: «επιτρέπεται στα μέλη των ανεξάρτητων αρχών η άμισθη άσκηση καθηκόντων σε Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε τομείς μη συναφείς προς το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της αρχής από την οποία προέρχεται το μέλος και μετά από άδειά της».

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ