Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 9-III-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: Χανιά, 8.- Οι κάτοικοι των Χανίων και οι συρρεύσαντες ενταύθα κατά χιλιάδας εκ των άλλων πόλεων της νήσου και των χωρίων του εσωτερικού υπεδέχθησαν χθες την πρωΐαν εν εξάλλω ενθουσιασμώ την Α.Μ. τον Βασιλέα και τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Μεταξάν. Η πόλις είχε προσλάβει την εορτάσιμον όψιν μεγάλου ιστορικού γεγονότος.

ΠΕΖΙΚΟ ΜΕ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ: Από της 7ης πρωϊνής τα πλήθη είχον καταλάβει κατά πυκνάς ομάδας την προκυμαίαν εις την οποίαν είχον παραταχθή φέροντες κράνη και πολεμικήν εξάρτυσιν, οι άνδρες του 14ου πεζικού συντάγματος. [...] Προσήλθον και κατέλαβον θέσιν έναντι του σημείου αποβιβάσεως ο Γενικός Διοικητής κ. Σφακιανάκης, ο μέραρχος κ. Λελάκης, ο δήμαρχος κ. Μουντάκης, μέλη του δημοτικού συμβουλίου [...].

ΒΡΑΚΟΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 25 ΠΑΡΘΕΝΑΙ: Επίσης προσήλθε καταλαβούσα τιμητικήν θέσιν ομάς βρακοφόρων παλαιών αγωνιστών και ετέρα εξ είκοσι πέντε παρθένων της Κρήτης, αι οποίαι είχον ενδυθή με γραφικάς τοπικάς στολάς και εκράτουν κάνιστρα πλήρη ανθέων.

ΤΟ «ΑΒΕΡΩΦ» ΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ ΦΡΟΥΡΙΟ: Τον κατάπλουν του «Αβέρωφ» ανήγγειλε περί την 8ην πρωϊνήν το επάκτιον πυροβολείον. [...] Την 9.30 απεβιβάσθη υπό τας ενθουσιώδεις εκδηλώσεις του πλήθους ο Πρωθυπουργός. [...] Η Α.Μ. ο Βασιλεύς φέρων στολήν στρατηγού εν εκστρατεία απεβιβάσθη έν τέταρτον αργότερον υπό την φρενίτιδα [...].

ΚΡΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΥΣΑΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ: Η δις Μαρία Βενάκη, αναδεκτή του Βασιλέως Κωνσταντίνου, προσέφερεν εις την Α.Μ. ωραιοτάτην ανθοδέσμην με την ακόλουθον προσφώνησιν: «Μεγάλε Βασιλέα και Πατέρα μας [...] Σου προσφέρω αυτά εδώ τα κρητικά άνθη. [...] Εφύτρωσαν εις τις πλαγές των δοξασμένων βουνών της Κρήτης και ίσως ρίζες των να αποκρατούν ακόμη σταγόνας αίματος, από εκείνο που έχυσαν Κρητικά παλληκάρια διά να στερεώσουν τον βασιλικόν θρόνον της Ελλάδος, τον ιδικόν σου, Βασιλεύ [...].

ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΛΛΑ ΟΛΩΣ ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΣ: Η Α.Μ. ο Βασιλεύς και ο Πρωθυπουργός μετέβησαν όλως ανεπισήμως εις το Ακρωτήρι και επεσκέφθησαν το ανεγειρόμενον εκεί άγαλμα της Ελευθερίας και τον τάφον του Ελευθερίου Βενιζέλου. (Στη φωτογραφία ο Μεταξάς στα Χανιά. Πηγή: «Χανιώτικα Νέα».)

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ