Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 31-III-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

Ο ΓΚΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Βερολίνον, 30.- Αγγέλλεται εκ Λονδίνου ότι εις τον «Ημερήσιον Κήρυκα» δημοσιεύονται δηλώσεις του Γκάντι εν σχέσει προς την συνταγματικήν κρίσιν η οποία εξεδηλώθη εν Ινδίαις συνεπεία αρνήσεως εκ μέρους του Ινδικού Κογκρέσσου να αναλάβη τον σχηματισμόν κυβερνήσεων εις τας διαφόρους επαρχίας των Ινδιών. Ο Γκάντι φέρεται ειπών ότι η αγγλική κυβέρνησις έθεσε τέρμα εις τας προσπαθείας του ινδικού λαού όπως κανονίζει τα των υποθέσεών του. Ο Γκάντι κατηγορεί την αγγλικήν κυβέρνησιν ότι δεν τηρεί τας υποσχέσεις ας έδωσεν εις τον ινδικόν λαόν. Το Ινδικόν Συνέδριον, είπεν, δεν θέλει τροποποίησιν του συντάγματος, αλλά κατάργησιν αυτού, διότι ουδείς εν Ινδίαις θέλει αυτό. Ο Γκάντι είπεν ότι το Ινδικόν Συνέδριον θα εμμείνη εις τας απόψεις του και θα επιδιώξη την πραγματοποίησίν των.

POPULISME CONTRE COMMUNISME: (Από ομιλία του Αριστου Καμπάνη στο Κάιρο.) « [...] Οι μπροσούρες του εκδότου Γκοβόστη συνεκεντρώθησαν εις σωρούς και εκάησαν επισήμως. Αυτή η φωτιά είναι μία συμβολική φωτιά. Είναι μία υποβλητική φωτιά. Δεν διδάσκει κανείς ατιμωρητί ότι οι άνθρωποι θα ευτυχήσουν κρημνίζοντες τα τεμένη, διαλύοντες την οικογένειαν – υποτασσόμενοι εις τας μηχανάς ή μεταβαλλόμενοι εις Ρομπότ. Είναι το από του Αυγούστου συντελεσθέν έργον πλούσιον. [...] Ολοι επερίμεναν τους βαρβάρους του Κώστα (sic) Καβάφη. Τους βαρβάρους που θα εκρήμνιζον τα πάντα, θα έδιδαν μίαν οιανδήποτε λύσιν καταστροφικήν. [...] Κομμουνιστικά βιβλία εκυκλοφορούσαν εις όλα τα σαλόνια. [...] Κύριοι, μονυελοφόροι, επιμελώς εισπράττοντες τα εισοδήματά των, κύριοι φιλαργυρώτατοι, κύριοι χωρίς γενναιότητα, χωρίς αλτρουισμόν, ετρανοφωνούσαν το κομμουνιστικόν των πιστεύω. Κυρίαι αφιερώνουσαι τας δέκα από τας εικοσιτέσσαρας ώρας της ημέρας εις περιποίησιν της καλλονής, που είχαν ή που δεν είχαν, ελιποθυμούσαν εις το όνομα του Mαρξ, του Ενγκελς και των εν Ελλάδι παπαγάλων των. [...].»

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΙΚΟΥΣ: Λονδίνον, 30.- Ο διοικητής της αγγλικής μοίρας της Mεσογείου ενετάλη όπως επιδόση διαμαρτυρίαν εις τας εθνικάς [φρανκικάς] ναυτικάς αρχάς των Γαδείρων διά τας τελευταίως γενομένας κρατήσεις τριών αγγλικών ατμοπλοίων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ