BEST WORKPLACES

Ταχύτητα, πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα

Δρ Διονύσης Διονυσίου Αναπληρωτής Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης στο ALBA Graduate Business School at the American College of Greece, Ακαδημαϊκός Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MSc in Strategic HRM

Καθώς η ταχύτητα των εξελίξεων (τεχνολογικών, θεσµικών, κοινωνικών, κ.λπ.) και ο ανταγωνισµός αυξάνονται συνεχώς σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας, οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν ολοένα και µεγαλύτερη αβεβαιότητα και πολυπλοκότητα. Οι ειδικοί της οργάνωσης και της στρατηγικής των επιχειρήσεων επαναλαµβάνουν σταθερά κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα ετών τουλάχιστον, τις σχετικές προκλήσεις για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Πριν από τριάντα χρόνια, αυτές οι επισηµάνσεις πιθανώς να εκλαµβάνονταν από πολλές επιχειρήσεις ως µια προειδοποίηση που αφορούσε στο µακρινό µέλλον, σήµερα όµως αποτελούν µια πραγµατικότητα που είναι ευρέως αντιληπτή από τον καθένα. Η προσαρµοστικότητα των οργανισµών σε ένα περιβάλλον που αλλάζει έχει έρθει στο επίκεντρο της προσοχής και στην καθηµερινή ατζέντα των επιχειρήσεων. Θεωρία και πράξη συγκλίνουν, µεταξύ άλλων, στην ανάγκη οι επιχειρήσεις να εφαρµόσουν πιο ευέλικτες δοµές,  να αναπτύξουν µια εταιρική κουλτούρα που συνδράµει στην προσαρµοστικότητα της επιχείρησης και να επενδύσουν σε γνώσεις και ικανότητες που σχετίζονται µε τον σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων αλλαγής (change management).

Σύµφωνα µε διάφορες µελέτες, τα αποτελέσµατα µέχρι σήµερα δεν είναι ενθαρρυντικά, καθόσον η «θνησιµότητα» των σηµερινών επιχειρήσεων είναι µεγάλη και η πλειονότητα των προσπαθειών των επιχειρήσεων για υλοποίηση αλλαγών ευρείας κλίµακας αποτυγχάνει. Αν και οι λόγοι είναι πολλοί και σύνθετοι, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η εφαρµογή της στρατηγικής µιας επιχείρησης, καθώς και η ταχεία προσαρµογή της σε απρόβλεπτες εξελίξεις, στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό στον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτό σηµαίνει ότι τα τµήµατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού καλούνται να συνδράµουν αποφασιστικά στον στρατηγικό σχεδιασµό και στην υλοποίηση της στρατηγικής των επιχειρήσεων.

Αν αυτό αποτελούσε πρόκληση σε περιόδους οικονοµικής ανάπτυξης και σταθερότητας, µπορεί κανείς να φανταστεί το µέγεθος της πρόκλησης στις σηµερινές συνθήκες που χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα, αβεβαιότητα και στενότητα πόρων. Για παράδειγµα, η ικανότητα του καθορισµού των κρίσιµων για µια επιχείρηση γνώσεων και ικανοτήτων δυσχεραίνεται από τις απρόβλεπτες εξελίξεις στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενώ η δηµιουργία και η διατήρηση υψηλής παρακίνησης, δέσµευσης και αφοσίωσης των εργαζοµένων, σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον που επιβάλλει διάφορες µορφές «λιτότητας»  αποτελεί για πολλά στελέχη στο Ανθρώπινο Δυναµικό ένα δυσεπίλυτο πρόβληµα. Επιπρόσθετα, για να αναλάβει αυτόν τον κρίσιµο ρόλο το Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού µιας επιχείρησης, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να συλλέγει και να επεξεργάζεται µεγάλο αριθµό σχετικών δεδοµένων που αφορούν, µεταξύ άλλων, στο ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης (αποδοτικότητα, κόστος, ικανότητες, κ.λπ.), στις διαµορφούµενες τάσεις στην προσφορά ταλέντου, στο τοπίο της εκπαίδευσης, στα δηµογραφικά στοιχεία,  και άλλα, δεδοµένα που, όπως προαναφέρθηκε, µεταβάλλονται διαρκώς.  Η διαθεσιµότητα εξελιγµένων πληροφοριακών συστηµάτων για τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού, καθώς και οι διάφορες εφαρµογές κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Linkedin) παρέχουν όχι µόνο αυξηµένες δυνατότητες στα τµήµατα ανθρώπινου δυναµικού, αλλά και επιπρόσθετες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά στην απόκτηση ικανοτήτων στη συλλογή και την ανάλυση δεδοµένων (data analytics) που απαιτούνται για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Όλες οι προαναφερόµενες ικανότητες είναι, µεταξύ άλλων, πολύ κρίσιµες για να µπορέσει ένα Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού να συµµετέχει στη διαµόρφωση και στην υλοποίηση της στρατηγικής µιας επιχείρησης και να αποτελέσει το «µηχανοστάσιό» της στην εφαρµογή σηµαντικών αλλαγών.

Στην Ελλάδα της οικονοµικής κρίσης και των µεγάλων επιχειρηµατικών προβληµάτων, οι εταιρείες που συµµετείχαν και διακρίθηκαν στην έρευνα Best Workplaces αποτελούν ένα φωτεινό παράδειγµα της αποφασιστικής συνδροµής που µπορεί να έχει το Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού στην επιτυχία τους. 

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ