Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 4-V-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

THE TIMES: Ο εν Μπιλμπάο ανταποκριτής των «Τάιμς» του Λονδίνου περιγράφει ως εξής την καταστροφήν της Γκερνίκας εις το φύλλον της 28 Απριλίου: Η Γκερνίκα, η αρχαιοτέρα πόλις των Βάσκων κατεστράφη ολοσχερώς χθες [26-IV-1937] υπό των αεροπλάνων των εθνικών [φρανκιστών]. Ο βομβαρδισμός της πόλεως ταύτης ευρισκομένης μακράν των γραμμών του μετώπου διήρκεσεν ακριβώς τρεις ώρας και έν τέταρτον, κατά την διάρκειαν δε αυτού ισχυρός αεροπορικός στόλος αποτελούμενος εξ αεροπλάνων Γιούγκερς βομβαρδιστικά και καταδιωκτικά τύπου Χάινκελ δεν έπαυσε ρίπτων κατά της πόλεως βόμβας βάρους 1.000 λιβρών, υπολογίζεται δε ότι μόνον εμπρηστικά βλήματα με αλουμίνιον ερρίφθησαν υπέρ τας 3.000. [Σημ. «Φ»: Τα αεροσκάφη ανήκαν κυρίως στην γερμανική αεροπορία και δευτερευόντως στην ιταλική.]

CORRIERE DELLA SERA: Ο παρακολουθών τα εθνικά στρατεύματα πολεμικός ανταποκριτής του «Εσπερινού Ταχυδρόμου» του Μιλάνου, τηλεγραφεί: [...] Οι [φρανκικές] φάλαγγες του στρατηγού Μόλα εισήλθον εις την Γκερνίκαν την 11ην π.μ. της 29ης Απριλίου. [...] Η Γκερνίκα δεν υπάρχει πλέον. Οι ερυθροί κατέστρεψαν κυριολεκτικώς την αρχαίαν και ανθηράν πόλιν και όπως οι άγριοι, οι επιδρομείς του μεσαίωνος δεν άφησαν ούτε λίθον επί λίθου.

ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Βερολίνον, 3.- Αγγέλλεται εκ Βισκαΐας ότι τα εθνικά στρατεύματα εξεκαθάρισαν την καταληφθείσαν περιφέρειαν από Ντουράγκο μέχρι Γκουερνίκας και εκ των τελευταίων υπολειμμάτων των ερυθρών, τα οποία ήσαν εγκατεστημένα εις τα όρη. [...] Οι ερυθροί έχουν οχυρωθή εις γραμμήν δυτικώς της Γκερνίκα μέχρι της Αμπορεμπιέτα, εις την οδόν Ντουράγκο - Μπιλμπάο. Κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας, οι ερυθροί αφού επιχειρήσουν ν’ αντιτάξουν άμυναν εις την γραμμήν ταύτην, θα υποχωρήσουν εις την λεγομένην παρ’ αυτών γραμμήν Μαζινό, ήτις περιβάλλει το Μπιλμπάο και αι οχυρώσεις της οποίας αποτελούν την τελευταίαν άμυναν της Βασκικής πρωτευούσης. [Σημ. «Φ»: Το Μπιλμπάο έπεσε στις 19-VI-1937.]

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ