Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 22/23-V-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Εις την προαναγγελλομένην μεγάλην ελληνικήν συναυλίαν του μουσουργού μας κ. Καλομοίρη (φωτογραφία), ήτις δίδεται την προσεχή Δευτέραν [24 Μαΐου 1937] εις τα «Ολύμπια» [θα γίνει] διά πρώτην φοράν εκτέλεσις τραγουδιών του κ. Σικελιανού με μουσικήν του συνθέτου. Ταύτα θα εκτελεσθούν από την κ. Σπηλιοπούλου, Φραγγιάν, και από την δίδα Κ. Στάμου με τον κ. Θεολογίτην. Επίσης συμμετέχει η κ. Παπαδάκη του Βασιλικού Θεάτρου, μαζί με μεγάλην συμφωνικήν ορχήστραν και μικτήν χορωδίαν, ήτοι σύνολον εκτελεστών άνω των 200, υπό την διεύθυνσιν του κ. Λεωνίδα Ζώρα. [Σημ. «Φ»: Αρχικώς αντί της Παπαδάκη είχε προαναγγελθεί η Κοτοπούλη, είτε από λάθος είτε γιατί υπήρξε αδυναμία ή διαφωνία. Σε άλλη δε προαναγγελία αναφερόταν και η Κρινιώ Καλομοίρη.]

ΣΟΦΙΑ Μ. ΓΕΔΕΩΝ: Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανέδειξε παμψηφεί υφηγητήν της Παιδαγωγικής την δεσποινίδα Σοφίαν Μ. Γεδεών.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑ. Λεωφόρος Αλεξάνδρας - Αμπελόκηποι. Η καλλιτέρα τοποθεσία, το ωραιότερον πρόγραμμα, τα τελειότερα μηχανήματα. Εναρξις την Παρασκευήν [28 Μαΐου 1937].

ΒΟΥΤΥΡΟΝ ΔΑΝΙΑΣ LURBRAND. Αγνόν αποστειρωμένον ηγγυημένον υπό της Δανικής Κυβερνήσεως κατάλληλον δι’ ασθενείς οργανισμούς και λεπτούς στομάχους, πωλείται προς δραχμ. 156 κατ’ οκάν εις διαφόρους συσκευασίας. Παρά τη Γεν. Αντιπροσωπεία Κοραή 5 και Βουκουρεστίου 13.

ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ «ΑΡΩΜΑ»: Δεν χρειάζονται πολλές δοκιμές για ν’ αντιληφθήτε τον υπέροχο καπνό των νέων ελαφρών σιγαρέττων «ΑΡΩΜΑ» σε κουτί εκτάκτου πολυτελείας. Μεγάλο κουτί δρ. 15, μικρό δρ. 7,60. Γ. Α. Κεράνης Α.Ε.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ