ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αγώνας δρόμου Δημοσίου-τραπεζών για προετοιμασία του εξωδικαστικού

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μάχη με τον χρόνο για την έγκαιρη προετοιμασία του μηχανισμού που αφορά την εξωδικαστική ρύθμιση των επιχειρηματικών οφειλών δίνουν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και οι τράπεζες, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους (ΓΓΙΧ), ο επικεφαλής της οποίας Φ. Κουρμούσης δηλώνει ότι, από την πλευρά της ΓΓΙΧ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι έτοιμη έως τις 3 Αυγούστου.

Τότε μπαίνει σε εφαρμογή ο νόμος και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη ρύθμιση των χρεών που έχουν προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες, αλλά και προς τρίτους, προμηθευτές αλλά και δήμους ή άλλους δημόσιους φορείς. Προϋπόθεση για να ενταχθεί μια οφειλή στη διαδικασία είναι να μην υπερβαίνει το 1,5% του συνολικού χρέους, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 20.000 ευρώ. Το εύρος των οφειλών που μπορούν να υπαχθούν καθιστά δύσκολο το εγχείρημα τόσο για τις τράπεζες όσο και την ΑΑΔΕ, η οποία, εκτός από τα φορολογικά χρέη, θα πρέπει να είναι σε θέση να «φορτώσει» στην πλατφόρμα τα τελωνειακά χρέη αλλά και τις οφειλές προς δήμους. Αντίστοιχα, οι τράπεζες θα πρέπει να είναι σε θέση να ανεβάσουν το σύνολο των οφειλών ενός δανειολήπτη, ανεξάρτητα από το εάν προέρχονται αμιγώς από την επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι. Προετοιμασία απαιτείται άλλωστε και από την πλευρά των επιχειρήσεων, στον βαθμό που οι προϋποθέσεις ένταξης είναι συγκεκριμένες. Σε ενημερωτικό σημείωμα που δημοσίευσε το ΕΒΕΠ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο) για την υποβοήθηση των επιχειρηματιών, επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, από τα οποία η «Κ» σταχυολογεί τα εξής:

– Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό;

– Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί σε πτώχευση και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών (ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016) ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ή φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του.

– Ποιοι δεν μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία;

– Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4307/2014 (αναφορικά με την έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων) ή του Πτωχευτικού Κώδικα, ή έχουν υπαχθεί στις παραπάνω διαδικασίες ή έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης/εκκαθάρισης ή έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα προβλεπόμενα στον νόμο αδικήματα (π.χ. φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία κ.λπ.).

– Εκτός από το όριο των 20.000 ευρώ, ποιες άλλες προϋποθέσεις ισχύουν;

– Η επιχείρηση σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης πρέπει να είχε θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, ή θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, εάν τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Ποια είναι η διαδικασία και ποιες οφειλές εξαιρούνται

– Ποιος μπορεί να εκκινήσει τη διαδικασία για την υπαγωγή στον μηχανισμό;

– Κατ’ αρχάς ο οφειλέτης, αλλά και οι χρηματοδοτικοί φορείς κοινοποιώντας στον οφειλέτη έγγραφη πρόσκληση να υπαχθεί στον νόμο ή το ελληνικό Δημόσιο, οι ΦΚΑ ή άλλο ΝΠΔΔ.

– Ποιες οφειλές εξαιρούνται;

– Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016, απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης και πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις δεν υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο ποσά ή/και ποσοστά (μικροί πιστωτές). Συγκεκριμένα, ο νόμος αναφέρει ότι οι απαιτήσεις των μικρών πιστωτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν (α) ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των 2 εκατ. ευρώ και ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη και (β) αθροιστικά το ποσό 20 εκατ. ευρώ και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη. Επίσης, εκτός διαδικασίας τίθεται και μια επιχείρηση στην οποία οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη.

Τι πρέπει να περιλαμβάνεται στην αίτηση;

– Ολα τα στοιχεία του οφειλέτη που αφορούν τον αριθμό και τις οφειλές ανά πιστωτή, καθώς και δήλωση των περιουσιακών στοιχείων του. Βασικό στοιχείο που θα πρέπει να κατατεθεί είναι η έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη, εάν έχει εκπονηθεί.

– Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται μετά την υποβολή της αίτησης;

– Η ΕΓΔΙΧ ορίζει έναν συντονιστή ο οποίος καλείται να φέρει σε επαφή τον οφειλέτη και τους πιστωτές και να επιβλέψει έως το τέλος τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των οφειλών. Για να προχωρήσει η διαδικασία απαιτείται να συμμετέχουν δικαιούχοι τουλάχιστον του 50% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη.

– Αυτό θα ισχύει για όλες τις περιπτώσεις οφειλετών;

– Οχι. Η διαδικασία αυτή θα ισχύει για οφειλέτες με χρέη άνω των 50.000 ευρώ. Για τους οφειλέτες με χρέη μεταξύ 20.000 έως και 50.000 ευρώ θα ακολουθείται αυτοματοποιημένη διαδικασία. Δηλαδή, τόσο το Δημόσιο όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν τυποποιημένες λύσεις για τις περιπτώσεις αυτές.

– Πότε αναστέλλονται τα «καταδιωκτικά μέτρα»;

– Από την ημέρα αποστολής από τον συντονιστή πρόσκλησης στους πιστωτές για συμμετοχή στη διαδικασία και για διάστημα 70 ημερών αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητούνται η εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ