Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 8-VII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΦΑΙΔΩΝ ΒΕΓΛΕΡΗΣ ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ: Διεξήχθη προχθές ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Αθηνών η δίκη κατά του υφηγητού του Πανεπιστημίου Φαίδωνος Βεγλερή [φωτογραφία], κατηγορηθέντος ότι κατείχε και επώλει δελτία της Κομμουνιστικής Οργανώσεως «Εργατική Βοήθεια» προς οικονομικήν ενίσχυσιν του Κομμουνιστικού Κόμματος, έχοντος ως άμεσον συνεργόν τον φοιτητήν Κ. [ώστα;] Χατζηαργύρην [τον μετέπειτα δημοσιογράφο ή τον συγγραφέα;] παρά του οποίου επρομηθεύετο τα δελτία της «Εργατικής Βοηθείας». Εκ της ενεργηθείσης προανακρίσεως προέκυψεν ότι ο φοιτητής ούτος ήτο στρατιώτης υπηρετών εις εμπιστευτικήν θέσιν. Το Δικαστήριον κατεδίκασεν ένα έκαστον εξ αυτών εις φυλάκισιν δύο ετών και εκτόπισιν 10 μηνών εις Αγιον Ευστράτιον. Επιπλέον εις τον υφηγητήν του Πανεπιστημίου Βεγλερήν επέβαλε και την ποινήν της εκπτώσεως επί μίαν πενταετίαν.

ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ: Λονδίνον, 7. - Ανωτάτη Επιτροπή της βρετανικής κυβερνήσεως προτείνει σχέδιον διαιρέσεως της Παλαιστίνης. Κατά το σχέδιον τούτο, η εντολή από μέρους της Κοινωνίας των Εθνών διά την διοίκησιν της Παλαιστίνης προτείνεται όπως κηρυχθή λήξασα και αντικατασταθή διά συνθηκών συμφώνως προς τας οποίας θέλουν ιδρυθή δύο κυρίαρχα και ανεξάρτητα κράτη: εν Αραβικόν εντός των ορίων του οποίου θα περιλαμβάνεται η Υπεριορδανία ηνωμένη μετά του τμήματος εκείνου της Παλαιστίνης, το οποίον κείται ανατολικώς και νοτίως της υποδεικνυομένης μεθορίου και εν Εβραϊκόν συνιστάμενον εκ του τμήματος εκείνου της Παλαιστίνης, το οποίον κείται βορείως και δυτικώς της αυτής μεθορίου.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: Αθηνών – Ιωαννίνων, Αθηνών – Αγρινίου – Ιωαννίνων, Αθηνών – Θεσσαλονίκης, Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Δράμας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ