Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 17/18-VII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΠΙΛΝΥΑΚ ΚΑΙ ΜΠΟΥΜΠΝΩΦ: Λονδίνον, 16.- Ο εν Μόσχα ανταποκριτής του «Ημερησίου Τηλεγράφου» τηλεγραφεί ότι συνελήφθη εκεί ο επί της Εκπαιδεύσεως επίτροπος Μπουμπνώφ και ο γνωστός συγγραφεύς Πιλνυάκ. Αι συλλήψεις αύται προεκάλεσαν εντύπωσιν εις την σοβιετικήν πρωτεύουσαν. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται επί αντικρατικαίς ενεργείαις. Η δίκη των προβλέπεται ότι θα γίνη συντόμως. [Σημ. «Φ»: Ο Σεργκέι Αντρέγεβιτς Μπουμπνώφ συνέδεσε το όνομά του με την έμφαση της εκπαίδευσης σε πρακτικές βιομηχανικές ειδικότητες. Ηταν στέλεχος της αριστερής αντιπολίτευσης. Εκτελέστηκε την 1η Αυγούστου 1938. Ο συγγραφέας Μπόρις Αντρέγεβιτς Πιλνυάκ (φωτογραφία) εκτελέστηκε στις 21 Απριλίου 1938.]

ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ: (Από άρθρο του Α. Α. Αντωνακάκη, στελέχους της «Κ».) « [...] Η σκληρότης με την οποίαν κατεστράφη η Γκερνίκα, αι ομαδικαί εκτελέσεις τας οποίας διατάσσουν οι κυβερνητικοί, μας κάμνουν να διερωτηθώμεν αν ζώμεν εις αιώνα πολιτισμού [...].»

ΜΑΧΗ ΣΤΗ ΓΡΑΝΑΔΑ: Λονδίνον, 17.- Κατά πληροφορίας εκ Γιβραλτάρ, η επίθεσις των ερυθρών [κυβερνητικών] εις το μέτωπον της Γρενάδας απεκρούσθη εγκαίρως κατόπιν των ενισχύσεων, τας οποίας έλαβον τα εθνικά [φρανκικά] στρατεύματα, τα οποία και κρατούν πάντοτε σταθερώς τας θέσεις των.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ 4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών [Χρυσόστομος Α΄] δι’ εγκυκλίου του προς τας εκκλησιαστικάς αρχάς ορίζει όπως την 10ην πρωινήν της 4ης Αυγούστου ψαλή ειδική δέησις υπέρ του έργου της Κυβερνήσεως της 4ης Αυγούστου εις όλας τας εκκλησίας του Κράτους. Της δεήσεως θα προηγηθή γενική κωδωνοκρουσία των ναών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ