Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 21-VII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ: Ο κόμης Κοβαντόγκα, πρωτότοκος υιός του πρώην βασιλέως της Ισπανίας Αλφόνσου, και η νέα ωραιοτάτη σύζυγός του Μάρθα Ροκαφόρ υ Αλτουθάρρα Βεντάντο. Η φωτογραφία ελήφθη κατά την δεξίωσιν η οποία εδόθη προς τιμήν των νεονύμφων εις το μέγαρον του Δον Μανουέλ Θαμόρα, Ισπανού εκατομμυριούχου και προσωπικού φίλου του κόμητος. [Σημ. «Φ»: Η φωτογραφία είναι διάφορος, αλλά παρεμφερής της δημοσιευθείσης.]

ΦΟΝΙΚΑΙ ΜΑΧΑΙ «ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ» ΚΑΙ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ»: Παρίσιοι, 20.- Κατά τηλεγραφήματα εκ Σαλαμάνκας [έδρα της κυβερνήσεως του Φράνκο], κατά τας ληφθείσας αυτόθι πληροφορίας, τα εθνικά στρατεύματα [φρανκικοί] ήρχισαν ευρυτάτης ακτίνος επιθετικήν ενέργειαν εις τους τομείς της Μαδρίτης [ελεγχομένης υπό των κυβερνητικών] και ιδία προς δυσμάς. Καθ’ όλην την χθεσινήν ημέραν και μετά καταιγιστικήν προπαρασκευήν του πυροβολικού, τα εθνικά στρατεύματα επραγματοποίησαν προέλασιν αρκετών χιλιομέτρων. [...] Εις τον σχηματισθέντα [εις τον τομέα της Μπρουνέτε] παρά των ερυθρών [κυβερνητικών] κατά τας τελευταίας των επιθέσεις «θύλακα», έχουν κυκλωθή 7.000 ερυθρών, οι οποίοι είναι αδύνατον να διαφύγουν.

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΜΑΡΚΟΝΙ: Ρώμη, 20.- Ο γερουσιαστής, ακαδημαϊκός και διάσημος εφευρέτης του ασυρμάτου τηλεγράφου Γουλιέλμος Μαρκόνι απέθανε περί ώραν 3 και 50΄ εκ συγκοπής καρδίας. Χθες ο Μαρκόνι είχεν αισθανθή αδιαθεσίαν τινά και συνεπεία τούτου εματαίωσε συνάντησιν την οποίαν επρόκειτο να έχη εις το Παλάτσο Βενέτσια μετά του κ. Μουσσολίνι.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ