Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 23-VIΙΙ-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1937: Ρώμη, 22.- Ο εν Σαγκάη ανταποκριτής του «Εσπερινού Ταχυδρόμου» (Corriere della Sera) του Μιλάνου περιγράφει με τα μελανώτερα χρώματα την κατάστασιν των Κινέζων εις τας ξένας συνοικίας [της Σαγκάης] εις τας οποίας περί το εν εκατομμύριον εξ αυτών κατέφυγον. Αλλοι ετράπησαν έξαλλοι προς τους αγρούς μετά τον τρομακτικόν βομβαρδισμόν της κινεζικής συνοικίας υπό των Ιαπώνων, κατά τον οποίον εσημειώθησαν πολλαί εκατοντάδες νεκρών και τραυματιών.

Οι περισσότεροι τραυματίαι παρέμειναν μίαν ή δύο ημέρας εις τον τόπον όπου έπεσαν, καθ’ όσον η υπηρεσία των τραυματιοφορέων δεν επαρκεί εις το να περισυλλέξη τας εκατοντάδας χιλιάδας τραυματιών. Παρά ταύτα το ηθικόν των Κινέζων παραμένει αμείωτον. Εις τον πόλεμον αυτόν συγκρούονται οι δύο ισχυρότεροι εθνισμοί, καθημερινώς δε σημειούνται παραδείγματα εξαιρετικού ηρωισμού και αυτοθυσίας εξ αμφοτέρων των αντιπάλων. […] Καθ’ άπασαν την Κίναν πνέει φιλοπόλεμον πνεύμα, εις δε τας πατριωτικάς εκδηλώσεις δεν υστερούν ούτε αι γυναίκες. […] Εις την Ιαπωνίαν το αυτό πνεύμα κατέχει τους κατοίκους. […] Οι στρατιώται επιβιβάζονται ολονέν όπως αναχωρήσουν διά την Κίναν ψάλλοντες πολεμικά εμβατήρια. [Στη φωτογραφία, Κινέζοι πρόσφυγες εισέρχονται στη γαλλική συνοικία της Σαγκάης].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ