ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε δημόσιο διαγωνισμό θα συμμετάσχει η ΕΛΤΡΑΚ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η εισηγμένη ΕΛΤΡΑΚ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να λάβει μέρος σε διαγωνισμό του Δήμου Καλαμαριάς, με αριθμό διακήρυξης για την προμήθεια 15 οχημάτων - μηχανημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης. Σύμφωνα με την τελευταία λογιστική κατάσταση της εταιρείας, για το οικονομικό έτος 2016 οι πωλήσεις παρουσιάζουν κάμψη 3,4% για τον όμιλο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ για τη μητρική εταιρεία παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 6,2%. Πιο αναλυτικά, οι ενοποιημένες πωλήσεις στο 2016 ανήλθαν σε 91,223 εκατ. ευρώ έναντι 94,413 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε 42,973 εκατ. ευρώ έναντι 40,451 εκατ. ευρώ. Τα μεικτά κέρδη του ομίλου και της μητρικής ως ποσοστό επί των πωλήσεων το 2016 ανήλθαν σε 26,5% και 31,2% αντίστοιχα (25,2% και 32,4% αντιστοίχως το 2015).

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης το 2016 ανήλθαν σε 20,5% επί των πωλήσεων για τον όμιλο και 26,0% για τη μητρική (19,7% και 27,5% αντιστοίχως το 2015). Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) για τον όμιλο ανήλθαν σε 5,627 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι 5,512 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ για τη μητρική ανήλθαν σε 2,940 εκατ. ευρώ για το 2016 έναντι 2,785 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους για το 2016 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 3,534 εκατ. ευρώ έναντι 2,866 εκατ. ευρώ το 2015 και της μητρικής σε κέρδη 1,305 εκατ. ευρώ έναντι 707.000 ευρώ το οικονομικό έτος 2015.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ