Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 30-VIII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΔΙΩΓΜΟΣ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ο ανταποκριτής των «Τάιμς» εν Βερολίνω περιγράφει τα νέα μέτρα τα ληφθέντα προς αποχώρησιν των Εβραίων εκ Γερμανίας. Τώρα πρόκειται περί των βιβλιοπωλών. Εις τα εβραϊκά βιβλιοπωλεία δεν επιτρέπεται να πωλούνται παρά έργα Εβραίων συγγραφέων και μόνον εις πολίτας Εβραίους. Δοθέντος ότι υπάρχουν εν Γερμανία αρκετά εκδοτικά καταστήματα ανήκοντα εις Εβραίους, ημπορεί κανείς να φαντασθή ευκόλως τι αποτελέσματα θα έχει το μέτρον τούτο. Ο ανταποκριτής αναφέρει ότι προσεπάθησε ν’ αγοράση μετάφρασιν του Σαίξπηρ εις εβραϊκόν βιβλιοπωλείον, αλλ’ ο Εβραίος βιβλιοπώλης του απήντησεν, ότι δεν δύναται να τον εξυπηρετήση διά δύο λόγους: «Και σεις είσθε Αριος και ο Σαίξπηρ ήτο Αριος». [Στη φωτογραφία εβραϊκό κατάστημα στη Γερμανία μετά την νύχτα των κρυστάλλων το 1938.]
ΑΡΜΑΝΔΟΣ ΔΕΛΛΑΠΑΤΡΙΔΗΣ: Εις την πλατείαν Συντάγματος ενεφανίσθη τας τελευταίας ημέρας ο γνωστός τύπος Αρμάνδος Δελλαπατρίδης. Ο Δελλαπατρίδης φέρων ρενδιγκόταν και... πέδιλα ήρχισεν εκφωνών τους συνήθεις φιλιππικούς του εναντίον των εκδοτών οι οποίοι δεν εκτυπώνουν το σύγγραμμά του «Η Κοινωνία γελά». Εννοείται ότι η παρατυχούσα... κοινωνία εγέλασεν αρκούντως. [Σχ. «Φ»: Το δημοσιογραφικό επίπεδο του ειδησαρίου είναι χαμηλώτερο του Δελλαπατρίδου.]
ΒΟΥΡΝΑΣ ΓΙΑ ΝΗΦΑΚΟ:  (Αρθρο στην «Κ».) Τάσου Α. Βουρνά «Νικήτας Νηφάκος, ένας Μανιάτης στιχοπλόκος του τέλους του ΙΗ΄ αιώνος».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ