ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μειώθηκαν κατά 300 εκατ. ευρώ τα «κόκκινα» δάνεια της Εθνικής

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μείωση των υπολοίπων των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ενίσχυση ρευστότητας παρουσίασε στο β΄ τρίμηνο η Εθνική Τράπεζα, με το τελικό αποτέλεσμα ωστόσο να είναι αρνητικό εξαιτίας της επιβάρυνσης με μη επαναλαμβανόμενες ζημίες από την πώληση θυγατρικών.

Αναλυτικότερα, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα 220 εκατ. στο β΄ τρίμηνο από 228 εκατ. στο τέλος Μαρτίου, αντανακλώντας τη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους (-1,3% σε τριμηνιαία βάση) και την αύξηση των λειτουργικών δαπανών (+1,1%) που αποδίδεται κυρίως σε εποχικούς λόγους. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, ωστόσο σε επίπεδο εξαμήνου ανήλθαν στα 107 εκατ. (+81%), αύξηση που οφείλεται στο όφελος από την αποχώρηση της τράπεζας από τη χρηματοδότηση μέσω του Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ.

Οι λειτουργικές δαπάνες στο β΄ τρίμηνο ανήλθαν σε 213 εκατ. από 210 εκατ. στο α΄ τρίμηνο. Σε επίπεδο εξαμήνου, οι λειτουργικές δαπάνες καταγράφουν μείωση 8,8%, επίδοση που οφείλεται κυρίως στο όφελος από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Στο β΄ τρίμηνο η ΕΤΕ παρουσίασε ζημίες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 52 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο, ενώ συνεκτιμώντας το κέρδος από την επικείμενη ολοκλήρωση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, το εξάμηνο έκλεισε με οριακό θετικό αποτέλεσμα 1 εκατ. ευρώ.

Παρά την αβεβαιότητα κατά το β΄ τρίμηνο, τα υπόλοιπα των προβληματικών δανείων μειώθηκαν για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο (-0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση). Σύμφωνα με την τράπεζα, έχει ήδη μειώσει τα NPEs κατά 3,3 δισ. από το τέλος του 2015, υπερβαίνοντας τον στόχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού για το 2017 κατά 700 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, στην Ελλάδα το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων παρουσίασε μείωση στα 13,9 δισ. από 14,3 δισ. στο τέλος Μαρτίου, ωστόσο τα υπόλοιπα των NPEs (που περιλαμβάνουν και δάνεια σε αναδιάρθρωση) ενισχύθηκαν κατά 100 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο σχετικός δείκτης να ενισχυθεί στο 45,2% από 45,1% τον Μάρτιο. Σημειώνεται πάντως ότι η αύξηση οφείλεται και στην απομόχλευση του χαρτοφυλακίου, δηλαδή τη μείωση του υπολοίπου δανείων. Οι καταθέσεις ανήλθαν στο τέλος Ιουνίου στα 38,3 δισ. ευρώ έναντι 38,1 δισ. στο τέλος Μαρτίου και 38,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016. Σύμφωνα με την Εθνική, η τάση αύξησης καταθέσεων διατηρείται και κατά το γ΄ τρίμηνο. Η τράπεζα μείωσε την έκθεσή της στον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας ELA κατά 3 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο. Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET1) ανήλθε σε 16,5% και σε 16,3% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.

Με αφορμή τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης δήλωσε: «Το β΄ τρίμηνο του έτους σηματοδοτήθηκε από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος της χώρας, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, βελτιώνοντας τις συνθήκες ρευστότητας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για οικονομική ανάκαμψη. Η τράπεζα ολοκλήρωσε την αποεπένδυση από θυγατρικές εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις μας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και τους μετόχους μας. Οι κινήσεις αυτές σε συνδυασμό και με άλλες πρωτοβουλίες θα ενισχύσουν περαιτέρω τους δείκτες κεφαλαιακής μας επάρκειας, ενώ ταυτόχρονα καθιστούν την άμεση απεξάρτηση από τον μηχανισμό ELA εφικτή.

Οι εξελίξεις όσον αφορά την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου παραμένουν ενθαρρυντικές. Η τράπεζα κατόρθωσε να περιορίσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, με τη συνολική μείωση να ανέρχεται σε 3,3 δισ. από το τέλος του 2015 και την υπεραπόδοση ύψους 0,7 δισ. σε σχέση με τον στόχο για το 2017 να παραμένει αμετάβλητη».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ