ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κινδύνους σε εισηγμένες βλέπουν ορκωτοί ελεγκτές

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σκιές για τη βιωσιμότητα αρκετών εισηγμένων επιχειρήσεων αναδεικνύουν οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών στις εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις του 2017. Οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών εστιάζονται κυρίως σε εισηγμένες με αρνητικά ίδια κεφάλαια, που ή θα πρέπει να πραγματοποιήσουν άμεση αύξηση κεφαλαίων ή να ζητήσουν αναχρηματοδότηση των κεφαλαίων τους από τους πιστωτές τους για να μην αντιμετωπίσουν δυσάρεστες εξελίξεις όπως είναι η πτώχευση. Σύμφωνα με την έρευνα της «Κ», μέχρι και το πρωί της περασμένης Παρασκευής οι παρατηρήσεις που είχαν σημειώσει οι ορκωτοί ελεγκτές αναφέρονταν, μεταξύ άλλων, στις εξής εισηγμένες: για τη συρματουργία «Λεβεντέρης» γίνεται αναφορά στο θέμα της διακοπής της παραγωγικής λειτουργίας του εργοστασίου στον Βόλο και συνέχιση της εμπορικής της δραστηριότητας. Οπως αποκαλύπτει η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, η διοίκηση της «Λεβεντέρης» εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα επαναλειτουργίας –ολικής ή μερικής– του τμήματος παραγωγής συρμάτων και συρματόσχοινων στο εργοστάσιό της για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

Στην ακτοπλοϊκή εταιρεία «ΑΝΕΚ» η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή κάνει αναφορά στο ναυτικό συμβάν του ναυλωμένου πλοίου «Norman Atlantic» το οποίο έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2014. Το συμβάν, που είναι καλυμμένο ασφαλιστικά από διεθνή αλληλοασφαλιστικό συνεταιρισμό, είναι στο στάδιο της εξέτασής του στα ιταλικά δικαστήρια, ενώ σημαντικός αριθμός αξιώσεων έχει ήδη διευθετηθεί εξωδικαστικά.

Στην εισηγμένη βιομηχανία ξύλου «Ακρίτας» η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή αναφέρεται στην κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας, καθότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν.2190/20 (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών).

Στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων «Κέκροψ» επισημαίνεται στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή ότι «η εταιρεία εμφανίζει συνεχιζόμενες ζημίες και αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες».

Στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή της εισηγμένης «Υγεία» τονίζεται ότι «ο όμιλος και η μητρική βρίσκονται σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες με σκοπό την αναδιάρθρωση υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων ποσού 130,9 εκατ. ευρώ και 89,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Για τη σιδηρουργία «Σίδμα» τονίζεται ότι «λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο της αξίας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, έχει καταστεί αρνητικό».

Για την «Pasal» περιγράφεται το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών και στο γεγονός ότι ο όμιλος και η εταιρεία εμφανίζουν συνεχιζόμενες ζημίες μεγάλου ύψους.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ