Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 7-X-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ, 1937: Σαγκάη, 6.- Αι από ημερών διεξαγόμεναι λυσσώδεις μάχαι καθ’ όλον το μέτωπον της Σαγκάης απέβησαν οξύτεραι σήμερον. Τόσον οι Κινέζοι όσον και οι Ιάπωνες ισχυρίζονται διά λογαριασμόν των ότι κατήνεγκον αποφασιστικόν πλήγμα κατά του αντιπάλου. Το κινεζικόν στρατηγείον μάλιστα καταγγέλλει τους Iάπωνας ότι έφθασαν μέχρι του σημείου να κάμουν χρήσιν και ασφυξιογόνων αερίων εις τον τομέα Λο Τιεν, ούτω δε, προστατευόμενοι εκ των σχηματιζομένων νεφών αερίου, ηδυνήθησαν να προελάσουν μέχρι του χωρίου Τσαγκ-Τσιά-Σε, όπου όμως, ως ανακοινοί το κινεζικόν στρατηγείον, το κινεζικόν πεζικόν διά θαρραλέας αντεπιθέσεως απέκρουσε τους Iάπωνας και τους ηνάγκασε να επανέλθουν εις τας θέσεις όθεν εξώρμησαν. [...] Αι αεροπορικαί δυνάμεις ενήργησαν και πάλιν διαφόρους επιθέσεις κατά του Τσαπέι [φωτογραφία]. Ολόκληρος η περιοχή της διεθνούς εκχωρήσεως εσείετο ακαταπαύστως εκ των βομβών, τας οποίας έρριπτον τ’ αεροπλάνα και αι οποίαι είχον βάρος 500 κιλών.

ΙΑΠΩΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ: Παρίσιοι, 6.- Αγγέλλεται εκ Τόκιο ότι προσωπικότης απηχούσα τας γνώμας της κυβερνήσεως εδήλωσεν ότι η Ιαπωνία ζητεί ελευθερίαν ενεργείας διά τον πλεονάζοντα πληθυσμόν της, ο οποίος συναντά εμπόδια από άλλας χώρας. «Η Ιαπωνία –προσέθεσεν η εν λόγω προσωπικότης– ζητεί ελευθερίαν ειρηνικής επεκτάσεως διά τον πληθυσμόν της εις την Κίναν. Η ένοπλος αντίδρασις της Κίνας κατά της συνεργασίας μετά της Iαπωνίας προεκάλεσε την σημερινήν σύρραξιν.»

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ