Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 15.Χ.1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΛΙΒΥΗ: Παρίσιοι, 14.- Το Πρακτορείον Χαβάς πληροφορείται εκ Ρώμης ότι η αποστολή στρατιωτικών ενισχύσεων εις Λιβύην συνεχίζεται. Δύο χιλιάδες πεντακόσιοι περίπου άνδρες ανεχώρησαν χθες την εσπέραν εκ Νεαπόλεως, σήμερον δε επίσης επεβιβάσθησαν εκεί έτεραι επτά χιλιάδες. Η αποστελλομένη εις Λιβύην δύναμις απαρτίζεται εκ στοιχείων του υγειονομικού κλάδου και ειδικών λόχων μυδραλλιοβολητών. Τα εν Λιβύη στρατεύματα είναι ήδη αισθητώς περισσότερα των αιγυπτιακών και τυνησιακών φρουρών. Υπολογίζεται ότι η δύναμις αύτη υπερβαίνει ήδη τας 60.000 άνδρας. [Στη φωτογραφία, Ιταλοί άποικοι επιβιβάζονται για τη Λιβύη από τη Βενετία, το 1937.]

ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ: Βερολίνον, 14.- Κατά τηλεγραφήματα εκ Σαγκάης, οι κάτοικοι της [ζώνης] διεθνούς εκχωρήσεως διήλθον σήμερον μίαν των δραματικωτέρων ημερών από της ενάρξεως της σινο-ιαπωνικής συρράξεως. Οι αγγελθέντες βομβαρδισμοί εις τα νότια του ποταμού Σου-Τσάου, όπου πολλοί Κινέζοι εφονεύθησαν και ετραυματίσθησαν, δεν απετέλουν ειμή το προΐμιον νέων βομβαρδισμών, οίτινες επηκολούθησαν εις μεγαλυτέραν κλίμακα. Πολλά κτίρια, μεταξύ των οποίων και το μέγα εργοστάσιον κλωστοϋφαντουργίας εγένοντο παρανάλωμα του πυρός. Ωσαύτως εβλάβησαν τα οικήματα των Ευρωπαίων επί της οδού, ήτις άγει εις το αεροδρόμιον της οδού Χουντζάο. Μέγα κτίριον επί του οποίου είχεν υψωθεί παμμεγέθης γερμανική σημαία υπέστη και αυτό σοβαράς ζημίας. [...] Κινεζικά αεροπλάνα έρριψαν βόμβας εναντίον ιαπωνικών πολεμικών. [...] Λυσσώδεις μάχαι διεξήχθησαν βορείως της Σαγκάης.

ΣΚΙΠΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΩΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ: Ο κ. Σωτήριος Σκίπης, ο μεγάλος μας ποιητής, λέγει διά το νέο σιγαρέττο «Ζ»... Καπνίζοντας τα νέα σιγαρέττα Σ-Καραβασίλη σχηματίζεται γύρω μου μια απαλή ατμόσφαιρα απ’ το γλυκύτατο καπνό τους κι έτσι γράφω με περισσότερο κέφι. [Υπογραφή] Σ. Σκίπης.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»: Συνεπληρώθησαν αι οικοδομικαί εργασίαι εις τον κινηματογράφον «Κοτοπούλη» όστις εκτίσθη εις την θέσιν του παλαιού θεάτρου της πλατείας Ομονοίας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ