Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 24-XI-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΛΕΩΝ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ: Θεσσαλονίκη, 23. – Ο Λέων της Αμφιπόλεως, το κολοσσιαίον άγαλμα που ανευρέθη εις πολλά κατεσπαρμένα κομμάτια [φωτογραφία] από τον εν Αθήναις πρεσβευτήν [των Ηνωμένων Πολιτειών] κ. Λίνκολν Μακ Βη, συνηρμολογήθη και ανεστηλώθη οριστικώς. Η αποπεράτωσις της αναστηλώσεως εγένετο τας ημέρας αυτάς από τον γλύπτην - καλλιτέχνην των Μουσείων κ. Αν. Παναγιωτάκην, τον οποίον είχεν αποστείλει εις Αμφίπολιν το υπουργείον της Παιδείας. [...] Ο Λέων έχει ύψος 5½ μέτρων, η δε βάσις επί της οποίας εστήθη 5 μέτρων. Ο Λέων εστήθη πλησίον της Αμφιπόλεως, όπου δηλαδή και ευρέθη, παρά τας εκβολάς του Στρυμόνος.

Η ΚΥΠΡΟΣ: Λονδίνον, 23. – Η «Εσπερινή Σημαία» πληροφορείται ότι παρά την τηρουμένην εκ μέρους των Αγγλων υπουργών εχεμύθειαν, οσάκις σχετική επερώτησις υποβάλλεται εις την Βουλήν των Κοινοτήτων, τα οχυρωματικά έργα της νήσου Κύπρου συνεχίζονται δραστηρίως. Η νήσος θα μεταβληθή προοδευτικώς εις ισχυρόν σύγχρονον φρούριον της αυτής δυνάμεως με το Γιβραλτάρ και τη Μάλταν. Η οχύρωσις της νήσου, κατά τας αυτάς πληροφορίας, κατέστη αναγκαία λόγω των οχυρώσεων εις τας οποίας προβαίνει η Ιταλία εις τα Δωδεκάνησα και ιδία εις την Ρόδον, ήτις κατέστη σπουδαιοτάτη στρατιωτική και ναυτική βάσις εις την Ανατολικήν Μεσόγειον.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ