Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 3.XII.1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΤΡΟΤΣΚΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΤΑΛΙΝ:  (Η «Κ» αρχίζει τη δημοσίευση του βιβλίου του Λέοντος Τρότσκυ «Τα εγκλήματα του Στάλιν».) « [...] Κατόπιν της τελευταίας “εκκαθαρίσεως” το σοβιετικόν καθεστώς εδυσφημίσθη τοσούτον εις το εξωτερικόν ώστε να διερωτάται ολόκληρος ο κόσμος μήπως ο Στάλιν είναι τρελλός. Πολύ απλοϊκή είναι αυτή η υπόθεσις! […] Τόσον όμως η γνώμη ότι ο Στάλιν ήτο άνθρωπος εξαιρετικής ευφυΐας, όσον και η γνώμη ότι ετρελλάθη είναι εξ ίσου εσφαλμέναι. Ο Στάλιν δεν είναι καμμιά ιδιοφυΐα. Με την κυριολεκτικήν μάλιστα έννοιαν της λέξεως θα ηδύνατο να λεχθή ότι δεν είναι καν ευφυής – εάν βεβαίως με την λέξιν ευφυΐα εννοούμεν την ικανότητα να συλλαμβάνη κανείς τα γεγονότα εις τας εσωτερικάς σχέσεις και την εξέλιξίν των. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο Στάλιν είναι παράφρων. Το κύμα του Θερμιδώρ τον έφερεν εις την επιφάνειαν. Επίστευσεν ότι η πηγή της δυνάμεως ευρίσκετο μέσα του. Η νέα τάξις των ηγετών, η οποία είχε διακηρύξει την ευφυΐαν του απεδείχθη διεφθαρμένη και ηθικώς αποσυντεθειμένη. Η χώρα της Οκτωβριανής επαναστάσεως ζητεί σήμερον ένα νέον καθεστώς. Η κατάστασις της ιθυνούσης συμμορίας δεν του επιτρέπει πλέον μίαν λογικήν πολιτικήν. Η παραφροσύνη δεν ευρίσκεται μέσα εις τον Στάλιν· ευρίσκεται μέσα εις το καθεστώς. […]». [Σημ. «Φ»: Μάλλον ο Τρότσκυ υποτίμησε τον Στάλιν. Το τραγικό για τον Τρότσκυ είναι ότι δεν τον υποτίμησε ο Στάλιν...]

ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ ΠΑΙΖΕΙ ΠΛΑΥΤΟ: «Ο κόσμος ανάποδα» είναι ο τίτλος της νέας δημιουργίας του κ. Β. Λογοθετίδη, η περίφημη κωμωδία του Πλαύτου «Μέναιχμος» κατ’ ελευθέραν διασκευήν του κ. Δ. Φωτιάδη. Η πρώτη θα δοθεί την Δευτέραν το βράδυ [6 Δεκεμβρίου 1937].

GEORG VON PESCHKE: Η έκθεσις του γνωστού ζωγράφου Γεωργίου φον Πέσκε συγκεντρώνει καθημερινώς πολύν φιλότεχνον κόσμον. [Σημ. «Φ»: Ο Πέσκε έζησε στην Ελλάδα και τα θέματά του είναι μορφές Ελλήνων της υπαίθρου και τοπία.]

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ