ΠΟΛΙΤΙΚΗ

40 εκατ. ευρώ για υποστήριξη πολιτιστικών έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας

ΜΑΙΡΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ*

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Οπως κάθε χρονιά, από το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» ανακοινώθηκε και φέτος πρόσκληση υποβολής προτάσεων για υποστήριξη πολιτιστικών έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας. Υπενθυμίζουμε ότι το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (2014 – 2020) και στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη του κλάδου και την επέκταση των εργασιών του στον ευρωπαϊκό χώρο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ.Σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης για τα πολιτιστικά έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, τα έργα είναι ανοικτά σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, οι οποίοι είναι νομίμως εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» και διαθέτουν νομική προσωπικότητα για τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιωτικοί φορείς, κρατικοί οργανισμοί και κρατικές επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, σύνδεσμοι/σωματεία.

Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση.

Επιλέξιμες χώρες είναι οι ακόλουθες:

• Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 58 της απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου.

• Προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ενωσης, αρχές και όροι που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσιο, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης και σε παρόμοιες συμφωνίες.

• Χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη της συμφωνίας του ΕΟΧ σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν).

• Η Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή.

• Χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει των συμφωνιών-πλαισίου για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Προτεραιότητες ενίσχυσης

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδηγό, οι προτεραιότητες ενίσχυσης του προγράμματος είναι:

Α. Διακρατική κινητικότητα.
B. Ανάπτυξη ακροατηρίου.
Γ.1. Ανάπτυξη ικανοτήτων - Ψηφιοποίηση.
Γ.2. Ανάπτυξη ικανοτήτων - Νέα επιχειρηματικά μοντέλα.
Γ.3 Ανάπτυξη ικανοτήτων - Εκπαίδευση και κατάρτιση.

Κατά την υποβολή των αιτήσεών τους, οι υποψήφιοι οφείλουν να επιλέξουν κατ’ ανώτατο όριο 3 από τις 5 αυτές προτεραιότητες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το έργο τους και να τις κατατάξουν κατά σειρά συνάφειας. Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα στηρίζει, ειδικότερα, μη κερδοσκοπικά έργα.

Επιλέξιμα έργα

Ανάλογα με την κλίμακα, τις ανάγκες, τη φύση, τους στόχους και τις προτεραιότητες του έργου, οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο είτε της κατηγορίας 1 (Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας) ή της κατηγορίας 2 (Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας).

Κατηγορία 1: Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας. Η κατηγορία αυτή των έργων:

• Περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον δύο άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε τρεις τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»: υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιμες χώρες.

• Η αιτούμενη ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Κατηγορία 2: Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας. Η κατηγορία αυτή των έργων:

• Περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον πέντε άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε έξι τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»: υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιμες χώρες.

• Η αιτούμενη ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Και για τις δύο κατηγορίες έργων, η μέγιστη διάρκεια είναι 48 μήνες. Οι υποψήφιες προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Συνάφεια (30%), ποιότητα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων (30%), επικοινωνία και διάδοση (20%), ποιότητα της σύμπραξης (20%).

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας λήγει την 18η Ιανουαρίου 2018, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ