Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 2-XII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΤΣΩΡΤΣΙΛ, ΡΕΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ: (Από άρθρο του στον βρετανικό Τύπο που ακολουθεί τις γαλλοβρετανικές συνομιλίες οι οποίες προδιέγραψαν την συμμαχία Λονδίνου και Παρισίων και ενώ εκυοφορείτο το πνεύμα του Μονάχου.) «Ο Τύπος του δόκτορος Γκαίμπελς με κατήγγειλεν ως εχθρόν της Γερμανίας. Η κατηγορία αυτή ουδεμίαν σχέσιν έχει με την αλήθειαν [...] Αλλ’ έχω να εκπληρώσω καθήκοντα έναντι της ιδίας μου πατρίδος. Ως ανεξάρτητος συντηρητικός βουλευτής εθεώρησα προ πέντε ετών αναγκαίον να κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου διά να αποκαλύψω ότι η Γερμανία επανεξωπλίζετο, παραβιάζουσα την συνθήκην των Βερσαλλιών. Επίσης ενόμισα καθήκον μου να υποδείξω κατά το 1934 ότι η Γερμανία είχε καταστή μεγάλη αεροπορική δύναμις, ηπείλη δε να υπερτερήση από της πλευράς αυτής την Μεγάλην Βρεττανίαν. Η μόνη μου δε λύπη είναι ότι αι εισηγήσεις μου δεν εισηκούσθησαν τότε. Γνωρίζω βεβαίως ότι η δράσις μου αυτή δεν ήτο δυνατόν να μου δημιουργήση δημοτικότητα εις την Γερμανίαν. Με κατηγόρησαν όμως ότι εδημιούργουν μίσος μεταξύ των δύο λαών. Είμαι βέβαιος ότι εάν ο κ. Χίτλερ ευρίσκετο εις την θέσιν μου θα έκαμνε ό,τι και εγώ. [...] Η δυσπιστία αυτή είναι φόρος εκτιμήσεως της γερμανικής δυνάμεως, η οποία απεδείχθη κατά τον πανευρωπαϊκόν πόλεμον όταν επληρώναμεν έκαστον Γερμανόν στρατιώτην με δύο Γάλλους ή Αγγλους. Είναι δε πολύ φυσικόν, όταν ένα έθνος το οποίον διεκρίθη διά τας θαυμασίας στρατιωτικάς του αρετάς εξοπλίζεται νυχθημερόν, να ανησυχούν οι γείτονές του. [...].»

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ