Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 6-XII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΑ: Λονδίνον, 5. – Κατά τηλεγραφήματα εκ Τόκιο, ο πρωθυπουργός πρίγκηψ Κονόε [φωτογραφία] εις δηλώσεις συνώψισε την ιαπωνικήν πολιτικήν εις τον παρόντα κατά της Κίνας πόλεμον καθώς και τας αξιώσεις της Ιαπωνίας. Τα κυριώτερα σημεία των δηλώσεων του Ιάπωνος πρωθυπουργού έχουν ως εξής: 1. Η Ιαπωνία δεν αντετίθετο εις την προσφοράν ουδετέρων δυνάμεων όπως μεσολαβήσουν διά την έναρξιν απ’ ευθείας διαπραγματεύσεων μετά της Κίνας, αλλά δεν ημπορεί να δεχθή την συμμετοχήν τρίτων εις τας διαπραγματεύσεις. 2. Οι όροι ειρήνης της Ιαπωνίας δεν έχουν ακόμη διατυπωθή. Ο σκοπός της είναι η ριζική αναπροσαρμογή των κινεζοϊαπωνικών σχέσεων· αν το Νανκίν δώση εις την πολιτικήν του κατεύθυνσιν επί τη βάσει συνεργασίας μετά της Ιαπωνίας, η Ιαπωνία είναι πρόθυμος να διαπραγματευθή με τον στρατηγόν Τσαν - Κάι Σεκ, τον Κινέζον αρχιστράτηγον ή την Κουόμιτανγκ, αλλά αν οι Κινέζοι εξακολουθήσουν την αντίστασίν των, ο πόλεμος θα εξακολουθήση μέχρις ότου συντριβούν. [...].

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΑΣ:  (Τα νέα βιβλία.) Πλάτωνος: «Ιων». Κριτική και ερμηνευτική έκδοσις υπό Βασ. Λαούρδα. (Εκδοσις Ομίλου των μαθητών Ιωάννου Συκουτρή. Πειραιεύς 1937. Εκδ. Οίκος Αδελφοί Κ. Μακρυγιάννη. Σχ. 12ον. Σελ. 134. Δρ. 40.

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ: (Τα νέα βιβλία.) Θ. Πιερίδη: «Ξέρουμε κι’ εμείς να τραγουδούμε». Ποιήματα. Κάιρον 1937.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ