Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 8-XII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΑΝΚΙΝ: Λονδίνον, 7.- Επείγοντα δημοσιογραφικά τηλεγραφήματα εκ Σαγκάης, μη επιβεβαιωθέντα εισέτι εξ επισήμου πηγής, αναγγέλλουν ότι τα πρώτα τμήματα του ιαπωνικού στρατού εισήλθον εις την πρωτεύουσαν του Κινεζικού Κράτους, το Νανκίν, ολίγον προ του μεσονυκτίου της [χθες] Τρίτης (ώρα Αθηνών 5 μ.μ.). Τα ιαπωνικά στρατεύματα, άτινα απετέλουν συνεχές ημικύκλιον περί την πόλιν, εξώρμησαν κατά τας πρώτας νυκτερινάς ώρας κατόπιν συντόνου προπαρασκευής πυροβολικού υπό του οποίου ηνοίχθησαν μεγάλα ρήγματα εις τα μακρά τείχη της πόλεως [φωτογραφία]. Το Κινεζικόν Επιτελείον [...] είχεν ήδη εκδώση διαταγάς όπως τα στρατεύματα εκκενώσουν την πόλιν και αποσυρθούν δυτικώτερον αυτής [...]. Πάντως αι οπισθοφυλακαί του κινεζικού στρατού διατηρούσαι την επαφήν των προς τας προφυλακάς του ιαπωνικού στρατού συνάπτουν μάχας εις διάφορα σημεία εντός της πόλεως. [...] Ο [Κινέζος ηγέτης] Τσαγκ Κάι-Σεκ πολύ προ της πτώσεως της πόλεως είχεν αναχωρήση εκ Νανκίν αεροπορικώς.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Αγγέλλεται εκ Νέας Υόρκης ότι, κατά τας πληροφορίας των εφημερίδων, ο Πρόεδρος κ. Ρούσβελτ θα ζητήση από το Κογκρέσσον πιστώσεις ενός δισεκατομμυρίου δολλαρίων διά την εθνικήν άμυναν, αίτινες θα εγγραφούν εις τον προϋπολογισμόν του 1939. Εν τω μεταξύ, το Κογκρέσσον θα κληθή να ψηφίση πιστώσεις 600 εκατομμυρίων δολλαρίων διά το ναυτικόν και 500 εκατομμυρίων διά τον στρατόν.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ