ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό

ΜΑΙΡΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ*

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, παρατείνονται οι προθεσμίες της ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) των δράσεων 4.2.1 και 4.2.2 του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Συγκεκριμένα, η παράταση αφορά τη Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (γεωργικό προϊόν)» και τη Δράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του παραρτήματος Ι της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (μη γεωργικό προϊόν)».

Σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της Δράσης 4.2.2, της οποίας ο προϋπολογισμός (δημόσια ενίσχυση) ανέρχεται σε 30.000.000 ευρώ.

Επιλέξιμοι κλάδοι

Οπως αναφέρεται στα δημοσιευμένα στοιχεία της πρόσκλησης, οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους: 1. Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος. 2. Ζυθοποιία. 3. Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα). 4. Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων. 5. Μονάδες πυρηνελαιουργείων. 6. Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης. 7. Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας). 8. Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών. 9. Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής. 10. Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής. 11. Παραγωγή βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες. 12. Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδας, όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων με προϋπόθεση α) η αίτηση στήριξης να αφορά επιλέξιμο/ους κλάδο/ους, β) οι ορισμοί των υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής κ.λπ. να είναι σύμφωνοι με τη σχετική νομοθεσία και γ) οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων να συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.

Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικά προϊόν εκτός παραρτήματος Ι.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές καθώς και μεσαίες επιχειρήσεις, εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.
Επιλέξιμες δαπάνες Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης 4.2.2, ενδεικτικά, αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες: 1. Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. 2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. 4. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i. Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου. ii. Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης. 5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς. 6. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας κ.λπ.). 7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. 8. Αϋλες δαπάνες, όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, οι προτάσεις θα πρέπει να κυμαίνονται από 600.000 ευρώ (κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός) έως 3.000.000 ευρώ (ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός). Η ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται από 20% έως 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και το μέγεθος της επιχείρησης. Ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται έως 31/12/2017.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ