Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 18/19-XII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΕΝΤΑΣΗ ΗΠΑ - ΙΑΠΩΝΙΑΣ Ι: Λονδίνον, 17.- Τηλεγραφήματα εξ Ουασιγκτώνος βεβαιούν ότι συνεχίζονται εκεί αι εκδηλώσεις αγανακτήσεως εξ αφορμής του επεισοδίου [της καταβυθίσεως υπό των Ιαπώνων εν Κίνα της αμερικανικής κανονιοφόρου «Πανάι»· φωτογραφία.] Ούτω η αμερικανική ομοσπονδία εργατών εκήρυξε μποϋκοτάζ κατά των ιαπωνικών εμπορευμάτων. Ηδη πολλαί αντιιαπωνικαί εκδηλώσεις εσημειώθησαν εις διάφορα μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών. Εις την πόλιν Ηστ Λίβερπουλ του Οχάιο επυρπολήθησαν 200 κιβώτια με ιαπωνικά εμπορεύματα παρουσία μεγάλου πλήθους. [...] Ο Ιάπων πρεσβευτής εγένετο και σήμερον δεκτός υπό του κ. Χαλλ.

EΝΤΑΣΗ ΗΠΑ - ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΙΙ: Λονδίνον, 18.- Κατά τηλεγραφήματα εκ Νέας Υόρκης και Τόκιο, η κυβέρνησις των Ηνωμένων Πολιτειών επέδωκε διά του πρεσβευτού κ. Γκριου εις την ιαπωνικήν κυβέρνησιν και δευτέραν διακοίνωσιν εντονωτέραν της πρώτης. [...] Το Σταίητ Ντηπάρτμεντ διεβίβασε προς τον εν Τόκιω πρεσβευτήν όλας τας πληροφορίας τας οποίας έχει συλλέξει αναφορικώς με την καταβύθισιν, ούτως ώστε να τας έχη υπ’ όψιν του ο Αμερικανός διπλωμάτης και προβή επί τη βάσει τούτων εις προφορικάς παραστάσεις.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ