ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διευρύνει τη μερισματική του πολιτική ο ΟΤΕ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με το μάτι στραμμένο και στην πώληση του 5% από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε χθες τη διεύρυνση της μερισματικής του πολιτικής. Το Δ.Σ. του οργανισμού αποφάσισε στη χθεσινή συνεδρίαση του, τη νέα Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους, η οποία προβλέπει σημαντική διεύρυνση του αποδιδόμενου μερίσματος στους μετόχους.

Η πολιτική αυτή προβλέπει ότι, εφόσον οι μακροοικονομικές συνθήκες το επιτρέπουν, διανέμεται το 65% των ελεύθερων ταμειακών ροών μείον τις έκτακτες (μη επαναλαμβανόμενες) δαπάνες που σχετίζονται π.χ. με αγορές φάσματος συχνοτήτων, προγράμματα εθελούσιας εξόδου προσωπικού κ.λπ., προς τους μετόχους. Το υπόλοιπο 35% θα κατευθύνεται στην αγορά ίδιων μετοχών με στόχο την ακύρωσή τους.

Η πολιτική αυτή θα ισχύει από το 2018 και μετά. Ετσι όπως αναφέρει ο οργανισμός στη σχετική ανακοίνωσή του, οι μέτοχοι του θα πρέπει να ετοιμάζονται για το 2019 να λάβουν ένα μέρισμα της τάξης των 35 σεντς ανά μετοχή. Η εταιρεία αναφέρει ότι οι προβλεπόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές θα είναι 260 εκατ. ευρώμ εκ των οποίων τα 170 εκατ. ευρώ (65%) θα διανεμηθεί σε μέρισμα και 91 εκατ.ευρώ (35%) θα αξιοποιηθεί στην αγορά ίδιων μετοχών.

Η ίδια πολιτική αναμένεται να εφαρμοστεί μεσοπρόθεσμα, δηλαδή σε ορίζοντα 3 έως 5 ετών. Για φέτος, το μέρισμα θα αποφασιστεί κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. ΟΤΕ στις 22 Φεβρουαρίου.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση μαζί με τη δήλωση του προέδρου του ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλη Τσαμάζ:

«O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά τη συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου 2018, την Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους.

Οι θετικές προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας και η σταδιακή βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών της, καθώς και οι σταθερές επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας υποστηρίζουν την υιοθέτηση μιας μεσοπρόθεσμης Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους.

Η Εταιρεία ορίζει την Πολιτική Αμοιβών των Μετόχων ως εξής: «Με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνουν σταθερά, η Εταιρεία προτίθεται μεσοπρόθεσμα να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, τις ελεύθερες ταμειακές ροές που παράγονται κάθε χρόνο, έχοντας ενσωματώσει τις εξαγορές φάσματος, και τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες. Για το 2018, αλλά και μεσοπρόθεσμα, ο στόχος για τον επιμερισμό μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών βρίσκεται περίπου στο 65% και 35% αντίστοιχα.

Η εφαρμογή της πολιτικής θα ξεκινήσει από το 2018 και θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των ελεύθερων ταμειακών ροών για το τρέχον έτος, δηλ. το 2018, ως βάση υπολογισμού των μεγεθών που θα αποτελούν την συνολική αμοιβή των μετόχων. Με τον ίδιο τρόπο θα εφαρμόζεται η πολιτική και για τα επόμενα χρόνια, δηλ. η βάση υπολογισμού για την συνολική αμοιβή των μετόχων το 2019 θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2019, κ.ο.κ.»

Σε αυτό το πλαίσιο, το Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και θα υλοποιείται υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου. Το προτεινόμενο ετήσιο μέρισμα για τη χρήση του 2017, το οποίο θα πληρωθεί το 2018, αναμένεται να ανακοινωθεί μαζί με τα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου για το 2017, στις 22 Φεβρουαρίου. Με βάση την τρέχουσα πρόβλεψη για το 2018, το εκτιμώμενο συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την Πολιτική Αμοιβών των Μετόχων θα ανέλθει περίπου σε €260 εκ, έχοντας ενσωματώσει τις πληρωμές για εξαγορά φάσματος και τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μια νέα πολιτική Αμοιβών προς τους μετόχους μας, μία δίκαιη και δυναμική πολιτική, που αντικατοπτρίζει την μακροχρόνια στήριξή τους στο επιχειρηματικό μας μοντέλο. Η δομή της νέας πολιτικής μας προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία ώστε να συνδυάσουμε την ανάγκη για ανταμοιβή των μετόχων με τη διαφύλαξη της οικονομικής μας θέσης και την αδιάκοπη συνέχιση του φιλόδοξου επενδυτικού μας πλάνου για την υποστήριξη της τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας . Η ανάπτυξη νέων δικτύων οπτικών ινών και κινητής νέας γενιάς ανοίγει το δρόμο για το ψηφιακό μέλλον της χώρας και ενισχύει την εμπειρία των πελατών, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά για την βιώσιμη ανάπτυξή μας στο μέλλον.»

Η ανακοίνωση εκδίδεται ως Ρυθμιζόμενη Πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 περ. ιστ (ββ) και άρθρο 21] και του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ