Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 25-I-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΤΕΡΟΥΕΛ: Λονδίνον, 24.- Τηλεγραφήματα εξ Ισπανίας αγγέλλουν ότι συνεχίζεται έντονος ο αγών εις το μέτωπον του Τερουέλ. Το ανακοινωθέν της Σαλαμάνκας [φρανκικοί] αναφέρει ότι τα εθνικιστικά στρατεύματα συνεχίζουν από διημέρου επιτυχώς τας επιχειρήσεις των κατά μήκος των ποταμών Τούρια και Αλφάμπρα, κατέλαβον δε νέας σημαντικάς στρατηγικάς θέσεις καθώς και την σιδηροδρομικήν γραμμήν, η οποία άγει προς το Οχος Νέγκρος.

ΑΓΓΛΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ: Βερολίνον, 24.- Αγγέλλεται εκ Λονδίνου ότι κατά τον διπλωματικόν συνεργάτην του «Νταίηλυ Εξπρές» ο κ. Μουσσολίνι ειδοποίησε τον κ. Ηντεν διά του εν Λονδίνω πρεσβευτού της Ιταλίας κ. Γκράντι ότι η ιταλική κυβέρνησις είναι διατεθειμένη να διεξαγάγη διαπραγματεύσεις προς βελτίωσιν των αγγλοϊταλικών σχέσεων. Κατά την εφημερίδα, ο κ. Ηντεν αφήκε να εννοηθή ότι η αγγλική κυβέρνησις είναι ετοίμη να αρχίση διαπραγματεύσεις [...] υπό τον όρον ότι θα πάυση η εν τη Εγγύς Ανατολή αντιαγγλική προπαγάνδα.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ: Αύριον η κ. Μαρίκα Κοτοπούλη, με τους εκλεκτούς συνεργάτας της κ.κ. Β. Λογοθετίδην, Παππάν, Μυράτ, Ρίταν Μυράτ και Τ. Καρούσον, θα διδάξη το έργον του περιφήμου συγγραφέως Μπέρναρ Σώου «Κάντιντα» κατά μετάφρασιν Ν. Νικολαΐδη και σκηνοθεσίαν Γιαν. Σαραντίδη. Τα σκηνικά και αι ενδυμασίαι έγιναν επί σχεδίων του ζωγράφου κ. Γ. Τσαρούχη.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ