Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 29/30-I-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΡΟΥΣΒΕΛΤ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Βασιγκτών 28.- Ο πρόεδρος κ. Ρούσβελτ απέστειλε σήμερον εις το Κογκρέσσον το από πολλού αναμενόμενον διάγγελμα διά τους εξοπλισμούς. Τονίζει εν αρχή ότι αι προσπάθειαι υπέρ του περιορισμού των εξοπλισμών και της εξασφαλίσεως κατά το δυνατόν της παγκοσμίου ειρήνης απέτυχον μέχρι τούδε, επιβάλλεται δε κατόπιν τούτου η λήψις μέτρων διά την ασφάλειαν της χώρας. [...] Οι αρμόδιοι κύκλοι δηλούν ότι το διάγγελμα του κ. Ρούσβελτ αποτελεί σημαντικόν σταθμόν εις την εξωτερικήν πολιτικήν του ήτις προσπαθεί κατά συνετόν τρόπον να προπαρασκευάση την κοινήν γνώμην.

ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΤΤΑ: Γενεύη, 28.- Κατά την συνεδρίασιν του Συμβουλίου της Κ.Τ.Ε., ο αντιπρόσωπος της Τουρκίας είπε: «Η Τουρκία δεν ζητεί τίποτε άλλο ειμή την απόλυτον αυτονόμησιν της Αλεξανδρέττας και δεν θα δεχθή ποτέ λύσιν παραβλέπουσαν τα τουρκικά συμφέροντα. [...] Εκ μέρους της Γαλλίας απήντησε ο κ. Ντελμπός λέγων «Η γαλλική Κυβέρνησις έχει την συνείδησιν ήρεμον ότι ενεργεί εν πλήρει αμεροληψία και δεν πρόκειται να παραιτηθή των ευθυνών της».

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION: Παρίσιοι, 28.- Η Βουλή διά ψήφων 422 κατά 137 απεδέχθη το νομοσχέδιον διά του οποίου ιδρύεται σχολή προς μόρφωσιν των ανωτέρων υπαλλήλων του Κράτους.

ΕΛΕΝΗ Γ. ΒΛΑΧΟΥ:  («Η Καθημερινή» αρχίζει [30-1-1938] την δημοσίευση του αστυνομικού της μυθιστορήματος «Το μυστικό της ζωής του Πέτρου Βερίνη».)

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ