ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με αύξηση κερδών και τζίρου έκλεισε το 2016 για τις επιχειρήσεις

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Εντυπωσιακή αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα προκάλεσε το 2016 η καλύτερη διαχείριση του κόστους σε συνδυασμό με την έστω και μικρή ενίσχυση του κύκλου εργασιών. Μεταποίηση, εμπόριο και ενέργεια ήταν οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα κέρδη, ενώ αντιθέτως, ζημιογόνοι παρέμειναν το 2016 όπως και το 2015 ο κατασκευαστικός κλάδος και αυτός των ορυχείων - λατομείων.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Icap στους ισολογισμούς 10.696 επιχειρήσεων –εξαιρουμένων τραπεζών και ασφαλειών– τα συνολικά προ φόρων καθαρά κέρδη τους ανήλθαν σε 3,8 δισ. ευρώ το 2016, καταγράφοντας αύξηση 72,54% σε σύγκριση με το 2015. Τα λειτουργικά κέρδη επίσης αυξήθηκαν, κατά 16,2%, ανερχόμενα σε 11,9 δισ. ευρώ. Από τους ακόλουθους δείκτες εξάλλου φαίνεται η βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το περιθώριο μεικτού κέρδους αυξήθηκε ελαφρώς κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες ανερχόμενο σε 21,72% το 2016, ενώ το περιθώριο καθαρού κέρδους διευρύνθηκε κατά 1,3 ποσοστιαία μονάδα, σε 3,23%.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε κατά 3,2% το 2016 και διαμορφώθηκε σε 117,3 δισ. ευρώ. Αν και ζημιογόνος, την υψηλότερη αύξηση στον κύκλο εργασιών κατέγραψε ο κλάδος των κατασκευών (10,8%) και ακολούθησε ο κλάδος του εμπορίου (8,2%) και των ξενοδοχείων-εστιατορίων (7,0%). Επίσης, χαμηλό αλλά θετικό πρόσημο μεταβολής εμφάνισαν οι κλάδοι των μεταφορών – επικοινωνιών (1,9%), των λοιπών υπηρεσιών (1,2%) και της γεωργίας – αλιείας (1,1%). Αντίθετα, μείωση έστω και οριακή εμφάνισαν οι πωλήσεις στην ενέργεια – ύδρευση (2,7%), στα ορυχεία – λατομεία (1,5%) και στη μεταποίηση (0,4%).

Ο παράγοντας που συνέβαλε περισσότερο στη βελτίωση του συνολικού καθαρού αποτελέσματος ήταν κυρίως οι 1.240 επιχειρήσεις, οι οποίες από ζημιογόνες το 2015 μετατράπηκαν σε κερδοφόρες το 2016. Παράλληλα, 5.519 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κερδοφόρες και τα δύο έτη αύξησαν το καθαρό τους αποτέλεσμα κατά 9,65%. Επιπλέον, υπήρξαν και 2.803 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν μεν ζημιογόνες και τα δύο έτη, κατάφεραν δε να περιορίσουν τις ζημιές τους κατά 8,21%.

Το συνολικό ενεργητικό των επιχειρήσεων αυξήθηκε το 2016 κατά 2,17%, ανερχόμενο σε 194,3 δισ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 5,67%. Από την άλλη, οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν οριακά κατά 0,93%, μεταβολή που προήλθε αποκλειστικά από τη διεύρυνση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, ενώ οι μεσομακροπρόθεσμες περιορίστηκαν.

Τέλος, σημαντική ήταν η βελτίωση του δείκτη της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων του συνόλου των εταιρειών, ο οποίος ανήλθε σε 5% το 2016 από 3% το προηγούμενο έτος.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ