Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 15-II-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΣΤΑΛΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΕΜΟΥ: Παρίσιοι, 14.- Αι εφημερίδες δημοσιεύουν επιστολήν του Στάλιν προς τον Ιβάν Ιβάνωφ αρχηγόν της προπαγανδιστικής οργανώσεως των κομμουνιστικών νεολαιών εις την πόλιν Ντούροβ, εν τη οποία ούτος διακηρύσσει ότι «η πίστις του προς τον κομμουνισμόν παραμένει αναλλοίωτος και ότι μόνον μία ευρεία ανά τον κόσμον σοσιαλιστική νίκη δύναται να κατοχυρώση τα Σοβιέτ εναντίον ξενικής επιθέσεως. Τα Σοβιέτ, γράφει, έλυσαν ήδη το πρόβλημα της εκκαθαρίσεως της αστοκρατίας και της σοσιαλιστικής πολιτείας εντός των συνόρων της. Το δεύτερον όμως πρόβλημα της κατοχυρώσεως των Σοβιέτ εναντίον στρατιωτικής επεμβάσεως διά την παλινόρθωσιν της κεφαλαιοκρατίας μένει άλυτον και εφόσον ζώμεν εντός συγκροτήματος πολλών κρατών, τινά των οποίων είναι εχθρικώς διατεθειμένα εναντίον μας, οφείλομεν να ομολογήσωμεν εντίμως και ειλικρινώς ότι η σοσιαλιστική νίκη εις την χώραν μας δεν είναι νίκη οριστική.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΝ: Υπό του Γενικού Κυβερνητικού Επιτρόπου της Εθν. Νεολαίας κ. Α. Κανελλοπούλου εκοινοποιήθη εγκύκλιος προς άπαντας τους σχηματισμούς αυτής διά της οποίας τονίζεται ότι εκ των σπουδαιοτέρων κεφαλαίων του προγράμματος της Ε.Ο.Ν. αποτελεί και η διά κοινής προσωπικής εργασίας εκτέλεσις κοινωφελών έργων. Είναι νομίζω περιττόν να εξάρω, τονίζει ο Γεν. Κυβ. Επίτροπος, την σημασίαν ηθικήν, κοινωνικήν και οικονομικήν ακόμη, την οποίαν έχει η εθελουσία και κοινή αυτή εργασία. [...] Το γεγονός ότι νέοι πάσης προελεύσεως συνδεδεμένοι διά των κοινών ιδανικών και της κοινότητος σκοπών, διά της κοινής τέλος στολής, συνδέονται και διά της κοινής εργασίας δεν είναι ήσσονος σημασίας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ