Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 23-II-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΡΟΥΕΛ: Λονδίνον, 22. – Κατά πληροφορίας του εν Σαλαμάνκα ανταποκριτού του πρακτορείου Ρώυτερ, τα στρατεύματα του Φράνκο εισήλθον σήμερον εις το Τερουέλ, εκκαθαρίσαντα εντελώς την πόλιν και τα προάστια από τας εστίας της αντιστάσεως των εθνικιστών. Τα εθνικά στρατεύματα εισήλθον περί την 8ην εσπερινήν εις το Τερουέλ και εγκατεστάθησαν εν αυτώ. Οι συλληφθέντες αιχμάλωτοι ανέρχονται εις δύο χιλιάδας. Ανακοινωθέν της Βαρκελώνης ομολογούν την πτώσιν του Τερουέλ πληροφορεί ότι τα κυβερνητικά στρατεύματα εγκατέλειψαν την πόλιν από της παρελθούσης νυκτός. [Φωτογραφία: Robert Capa, Μουσείο Βασίλισσα Σοφία].

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Παρίσιοι, 22. – Κατά πληροφορίας εκ Βουκουρεστίου, κατόπιν της δημοσιεύσεως του Νέου Συντάγματος ο αρχηγός της Σιδηράς Φρουράς κ. Κοντρεάνου εδήλωσεν ότι αποσύρεται οριστικώς της πολιτικής σκηνής διαλύων και το κόμμα του. Η απόφασις του κ. Κοντρεάνου ηκούσθη εις την Ρουμανίαν μετά πραγματικής ανακουφίσεως διότι η Σιδηρά Φρουρά ήτο πάντοτε στοιχείον ανωμαλίας διά την ομαλήν εξέλιξιν της πολιτικής ζωής του τόπου. Το Πρακτορείον Ράντορ μεταδίδει εκ Βουκουρεστίου τα εξής: «Η κυκλοφορήσασα φήμη ότι εδολοφονήθη πολιτική προσωπικότης, στερείται πάσης υποστάσεως. Απόλυτος ηρεμία κρατεί καθ’ άπασαν την χώραν». [Σημ. «Φ»: Ο Κορνέλιου Κοντρεάνου δολοφονήθηκε ως κρατούμενος στις 30 Νοεμβρίου 1938].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ