ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο 1,91 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Alpha Trust AΕΔΑΚ το 2017

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε 1,91 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Alpha Trust AΕΔΑΚ-ΟΕΕ το 2017 έναντι κερδών 19.582 ευρώ τη χρήση του 2016. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών την παρελθούσα χρήση διαμορφώθηκε σε 7,61 εκατ. ευρώ έναντι τζίρου ύψους 4,74 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν σε 5,6 εκατ. έναντι 3,9 εκατ. της χρήσης 2016. Οπως αναφέρει η διοίκηση στην έκθεσή της προς τους μετόχους, την παρελθούσα χρήση η εταιρεία κατόρθωσε να ενισχύσει και να επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία, γεγονός που αντανακλάται στα οικονομικά της μεγέθη. Η εταιρεία πέτυχε να αυξήσει –παρά τη συνεχιζόμενη μείωση της εγχώριας αποταμίευσης– τα υπό διαχείριση κεφάλαιά της κατά 25%.

Η Alpha Trust AΕΔΑΚ-ΟΕΕ, σε αντίθεση με τον μέσο όρο του κλάδου, ενίσχυσε την αξία του ενεργητικού των υπό διαχείριση α/κ σημαντικά (κατά 21% περίπου) κυρίως λόγω των υπεραξιών ύψους 33,4 εκατ. ευρώ που κατεγράφησαν την προηγούμενη χρήση και δευτερευόντως λόγω του κατά 5,9 εκατ. ευρώ θετικού ισοζυγίου εισροών - εκροών. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία αύξησε το μερίδιο αγοράς που διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 3,39%, διατηρώντας την 6η θέση στην κατάταξη βάσει μεριδίων αγοράς.

Οπως υποστηρίζει η εταιρεία, το 2018 αντιμετωπίζει αύξηση του κόστους στους εξής εξωγενείς παράγοντες: 1) Τεράστιες νέες απαιτήσεις από το θεσμικό πλαίσιο, τόσο σε συστήματα όσο και σε ανθρώπινους πόρους. Η ακατάπαυστη εισαγωγή νέων υποχρεώσεων, πανευρωπαϊκά, πιέζει ασφυκτικά τους μικρούς και μεσαίους παίκτες, ιδιαίτερα των μικρών αγορών όπως η ελληνική. 2) Ολιγοπωλιακές συνθήκες στους παρόχους υπηρεσιών, όπως παρόχους δεικτών, πληροφοριακά συστήματα, αυξάνουν τις τιμολογήσεις σε επίπεδα ασύμφορα. 3) Η υψηλή φορολογία στους μισθούς αναγκάζει την εταιρεία σε έκτακτες αμοιβές ώστε να διατηρούν οι εργαζόμενοι ένα ανεκτό επίπεδο διαβίωσης, ώστε να μην εξωθηθούν σε αναζήτηση ευκαιριών σε άλλες χώρες ή κλάδους. Το παράδοξο είναι, αναφέρει η εταιρεία, «ότι παρότι η αύξηση του κόστους είναι καθολική στον κλάδο, οι αμοιβές από θεσμικούς πελάτες είναι πανευρωπαϊκά χαμηλές και δεν διαφαίνεται καμία τάση εξορθολογισμού.

»Τέτοια πίεση στα περιθώρια κέρδους νομοτελειακά θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρίκνωση με περαιτέρω μείωση του αριθμού των ελληνικών εταιρειών, μείωση των επενδύσεων, και κατά συνέπεια μείωση και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών».

Κύριο θύμα, τονίζει η εταιρεία, «θα είναι τα ίδια τα θεσμικά χαρτοφυλάκια, τα οποία θα αναγκαστούν, εκ των πραγμάτων, σε πρόσληψη ξένων χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα, με πολλαπλάσιο κόστος του τρέχοντος και αμφιλεγόμενα αποτελέσματα». Αξίζει να σημειώσουμε ότι όσοι ξένοι θεσμικοί επενδυτές έχουν προσεγγίσει την εταιρεία, επιμένουν σε υψηλότερες αμοιβές από αυτές που απολαμβάνει στην εγχώρια αγορά, και αρνούνται εκπτώσεις, με το σκεπτικό, όπως κατ’ επανάληψιν έχουν εκφράσει, ότι θέλουν να απασχολείται το καλύτερο δυνατόν προσωπικό και να αμείβεται ανάλογα.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ